Vi skaber LegeKunst

– med kulturinstitutioner

Her på siden kan I læse en guide til, hvordan I kan lave LegeKunst med kulturinstitutioner.

Illustrationen herunder giver et overblik over opbygningen af et forløb – klik på illustrationen for at springe til et bestemt punkt. Undervejs i beskrivelserne er der links til yderligere info, gode eksempler og mere.

Illustrationen kan printes ud som plakat her.

Tal med kolleger Undringer Find en kulturinstitution Undring Forløbet Opstartsrefleksion Kunstnerisk værksted LegeKunst aktioner Midtvejsrefleksion LegeKunst aktioner Opfølgningsrefleksion LegeKunst aktioner Statusrefleksion Kunstnerisk værksted

TAL MED KOLLEGER

FIND EN MAKKER Find en kollega f.eks. fra en anden stue, som er med på at være LegeKunst ansvarlig hos jer. Vi foreslår, at I arbejder med én børnegruppe på samme dag med kulturformidleren (1,5-2 timer til børnegruppen, pauser og efterfølgende refleksion).

TAL MED DIN LEDER Det er vigtigt, at jeres leder er involveret for at LegeKunst bliver endnu bedre. Lederen skal være med på alle refleksionsmøder. Vi foreslår, at et LegeKunst forløb strækker sig over ca. 2-3 måneder. Dvs. aktioner ca. en gang om ugen.

NEDSÆT EN AKTIONSLÆRINGSGRUPPE Vi har valgt aktionslæring som den gennemgående metode for udvikling af praksis i LegeKunst. Aktionslæring handler om at være nysgerrig, undrende, observerende og reflekterende i egen praksis og herudfra lære af egne processer og erfaringer. Metoden understøtter professionsudvikling og kompetenceløft hos alle de involverede parter og sikrer et fælles sprog på tværs af fagligheder.

INSPIRATION

Pædagog og leder fra et børnehus fortæller om deres forløb

Hør forskellige aktører fortælle, hvad man kan få ud af LegeKunst

UNDRINGER

Tal med jeres LegeKunst kolleger og leder om følgende:

 • Hvad er vi nysgerrige på?
 • Hvordan vil vi arbejde med børnenes eget perspektiv?
 • Hvordan kan vi arbejde med kunst og kultur som en del af vores hverdag?
 • Hvilke pædagogiske temaer diskuteres blandt medarbejdere lige nu?

Send den undring I synes er vigtigst lige nu til kulturformidleren efter næste punkt. Ud fra jeres undring skal de planlægge en aktivitet, I som voksne kan gennemføre sammen på det kunstneriske værksted.

FIND EN KULTURINSTITUTION

Er I åbne for alle typer kulturinstitutioner  eller er der en særlig type kulturinstitution, I kunne tænke jer? Sørg for at lave en aftale med kulturinstitutionens undervisere/kulturformidlere, så de kan komme til jeres opstartsrefleksion.

Jeres leder kan kontakte kommunen og undersøge, hvilke museer/kulturinstitutioner, der er tilgængelige i jeres kommune f.eks. gennem Åbent dagtilbud eller lignende.

INSPIRATION

Hør om LegeKunst forløb med Glyptoteket

Hvordan man kan skabe koncentration ved hjælp af kunst

FORLØBET

ARBEJD GERNE MED EN BØRNEGRUPPE per dag. I er nu en børnegruppe, der arbejder med samme tilknyttet kulturformidler og pædagoger i en fælles aktionslæringsgruppe.

OVERORDNET TIDSRAMME Varigheden af LegeKunst aftales i aktionslæringsgruppen. Vi har gode erfaringer med forløb på  2-3 måneder (8-12 uger), heraf er der 2×4 uger med aktiviteter sammen med børn og formidler. Disse uger kan også lægges hver 14. dag, så der er god tid til selv at arbejde med børnene imellem hvert besøg på kulturinstitutionen eller daginstitutionen.

Hver aktivitet sammen med børnene varer 1,5 – 2 timer, heraf 20 min. afsat til fælles refleksionstid.

INSPIRATION

Læs meget mere om aktionslæring her

Se en video om at arbejde med aktionslæring

OPSTARTSREFLEKSION

Møde med kulturformidler, leder og pædagoger.

Her taler I om jeres undring med kulturformidler og planlægger alle datoer for aktiviteter i LegeKunst. Tal om hvordan rum, genstande, materialer, leg og eksperiment kan understøtte jeres undring, og hvordan I vil følge børnenes interesser .

I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

• Hvad vil vi gerne udforske i vores pædagogiske praksis i forhold til leg, dannelse, kunst, kultur, samskabelse og æstetiske processer?

• Hvilke gode erfaringer eller udfordringer har vi, som vi gerne vil arbejde videre med?

• Er der noget særligt i vores dagligdag, som vi gerne vil udvikle eller forandre?

INSPIRATION

Andre institutioners refleksionsværktøj udviklet i praksis

KUNSTNERISK VÆRKSTED

Her står kulturformidleren for en aktivitet med pædagogerne om sit bud på arbejdet med undringspunktet, ca. 2 timer. Dagtilbuddets øvrige pædagogiske personale kan deltage, da det kan give god inspiration til hele huset.

Afvikles ofte uden for almindelig arbejdstid på personalemøde/pædagogisk møde eller pædagogisk dag. Det er vigtigt, at alle i dagtilbuddet informeres om LegeKunst-forløbet, så kollegerne kan være med til at bakke op om og være engageret i jeres forløb, og måske få lyst til selv at kaste sig ud i at bruge såvel aktionslæring, som i at undersøge æstetikkens sprog.

Efterfølgende kan I detalje-planlægge forløbets indhold, hvor I fordeler opgaver og ansvar.

LEGEKUNST AKTIONER

Vi foreslår, at aktion 1 er et børnemøde i daginstitutionen, hvor formidleren møder børnene for første gang og fortæller om sin kulturinstitution. Hvad kan børnene forvente første gang, de er der? Måske kan børnene blive præsenteret for genstande eller materialer, der findes på kulturinstitution.

Vi foreslår, at aktion 2 eller 3 foregår på kulturinstitutionen så børnene bliver præsenteret for stedet. Det er en stor oplevelse for mange af børnene at komme ind i kulturinstitutionen, så lad være med at have alt for mange aktiviteter på programmet især hvis I er på oplevelse med vuggestuebørn.

Ved aktion 3 kan I selv tale om, hvad der ville være bedst for LegeKunst-processen i forhold til at mødes på kulturinstitutionen eller i daginstitutionen.

Hver aktivitet sammen med børnene varer 1,5 – 2 timer, heraf 20 min. afsat til fælles refleksionstid

 • Skete der noget uventet i dag?
 • Skal vores undringspunkt og vores aktiviteter justeres?
 • Hvordan samskaber vi?
 • Hvordan bliver vi bedre til at følge børnenes spor?
 • Hvordan sikrer vi, at alle får mulighed for at byde ind?
 • Hvem går foran, ved siden af eller bagved – hvornår og hvorfor?

Aftal inden næste aktivitet – hvem gør hvad?

INSPIRATION

Inspiration til hvordan I f.eks. kan arbejde med fortælling og lyd

Se klip fra tidligere LegeKunst aktioner i fuld gang

MIDTVEJSREFLEKSION

Møde med kulturformidler, leder og pædagoger. Her reflekterer I 1,5 time over erfaringerne fra de første tre aktioner i forhold til jeres undring. Tal om hvordan I vil arbejde med de fremtidige aktioner, og det rollebytte, der skal ske. Her er det vigtigt at pædagogerne kommer med forslag til hvordan de kan indgå i og tage initiativ til særlige oplevelser på museet – formidleren deltager naturligvis stadig i samskabelsen sammen med børn og pædagoger.

Tag for eksempel udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke erfaringer har I gjort jer – er der sket noget uventet?
 • Hvilke tegn ser vi på leg, dannelse og andre LegeKunst-perspektiver fra aktionslæringsmodellen?
 • Hvordan lykkes vi med at inddrage og følge børnenes spor?
 • Hvordan samskaber vi?
 • Hvordan arbejder vi med proces før produkt?
 • Skal vores undringspunkt og vores aktiviteter justeres?

LEGEKUNST AKTIONER

Her går pædagogen forrest i LegeKunst aktionerne, som I alle deltager ligeværdigt og aktivt i. Det er vigtigt med fælles planlægning, hvor I taler sammen om jeres roller og deler jeres faglige perspektiver. Vær i både planlægning og aktioner nysgerrige på at følge børnenes perspektiver.

Ved aktion 4-6 mødes I på kulturinstitutionen eller i daginstitutionen, begge steder skal besøges.

Hver aktivitet sammen med børnene kan vare 1,5 – 2 timer, heraf er 15-20 min. afsat til fælles refleksionstid – med eller uden børn.:

 • Hvordan oplevede du dagens LegeKunst?
 • Skete der noget uventet i dag?
 • Hvad skete der med børnene?
 • Hvad har vi gjort i dag som vi ikke har gjort før?
 • Hvad skal vi have fokus på næste gang?
 • Hvordan bliver vi endnu bedre til at følge børnenes spor?

Aftal inden næste aktivitet – hvem gør hvad?

OPFØLGNINGSREFLEKSION

Møde med kulturformidler, leder og pædagoger. Her reflekterer I 1,5 time over erfaringerne fra de sidste tre aktioner, og ser frem mod de næste tre aktioner, hvor pædagogerne skal arbejde alene med LegeKunst

Tag for eksempel udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke erfaringer har vi gjort os – er der sket noget uventet?
 • Hvilke tegn ser vi på leg, dannelse og samskabelse?
 • Hvordan lykkes vi med at inddrage og følge børnenes spor?
 • Hvad betyder det samskabelsen når nogle af/alle aktiviteterne er planlagt af pædagogerne?
 • Hvilke konkrete ændringer har det samlede LegeKunstforløb skabt for børnene, personalet og dagtilbuddet indtil videre?
 • Hvad har vi lært om, hvordan kunst og kultur kan fremme leg og dannelse?
 • Hvilke elementer fra Den Pædagogiske Læreplan er kommet i spil under forløbet?
 • Hvordan vil vi arbejde videre med samskabende processer?

LEGEKUNST AKTIONER

Her går pædagogen forrest i LegeKunst aktionerne, som kun børn og pædagoger deltager ligeværdigt og aktivt i. Det er vigtigt i planlægningen at bruge den erfaring, I har fået fra jeres arbejde med kulturformidleren. Vær i både planlægning og aktioner nysgerrige på at følge børnenes perspektiver.

Aktion 7-9 mødes I på kulturinstitutionen eller i daginstitutionen, begge steder skal besøges.

Hver aktivitet sammen med børnene kan vare 1,5 – 2 timer, heraf er 15-20 min. afsat til fælles refleksionstid – med eller uden børn.:

 • Hvad betyder det for aktiviteterne at kulturformidleren ikke er der?
 • Hvad er vi nysgerrige på nu?
 • Hvordan oplevede du dagens LegeKunst?
 • Hvad skete der med børnene?
 • Hvad har vi gjort i dag som vi ikke gjorde før?
 • Hvad skal vi have fokus på næste gang?

Aftal næste aktivitet – hvem gør hvad?

STATUSREFLEKSION

Møde med leder, pædagoger og evt. kulturformidler. Det samlede forløb med undringer, erfaringer og fortællinger bearbejdes, og evt. nye aktiviteter planlægges.

Tag for eksempel udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke konkrete ændringer har det samlede LegeKunstforløb skabt for børnene, personalet og dagtilbuddet?
 • Hvad har vi lært om, hvordan kunst og kultur kan fremme leg og dannelse?
 • Hvilke elementer fra Den Pædagogiske Læreplan er kommet i spil under forløbet?
 • Hvordan vil vi arbejde videre med samskabende processer?

KUNSTNERISK VÆRKSTED

Afhold et kunstnerisk værksted, gerne med kulturformidleren, i forlængelse af statusrefleksionen, eller afhold et selv. I kan invitere hele personalegruppen til inspiration.

Afvikles ofte uden for almindelig arbejdstid på personalemøde/pædagogisk møde eller pædagogisk dag. Det er vigtigt, at alle i dagtilbuddet informeres om LegeKunst-forløbet, så kollegerne kan være med til at bakke op om og være engageret i jeres forløb, og måske få lyst til selv at kaste sig ud i at bruge såvel aktionslæring, som i at undersøge æstetikkens sprog.

GIV DET VIDERE

Del dagligt med jeres kollegaer, hvad I har oplevet i jeres LegeKunst forløb. Måske har de også lyst til at opleve leg, dannelse, kunst, kultur og samskabelse.

I er også meget velkomne til at dele jeres erfaringer med billeder eller video på vores digitale opslagstavle, LegeKunst Stjernetæppet her.