Forskning i LegeKunst

Forskning er en vigtig del af LegeKunst. For både gennem praksis i hverdagen og forskning bliver vi klogere på børn og deres hverdag i dagtilbud. Forskere fra pædagoguddannelser i hele landet er derfor en vigtig og aktiv del af LegeKunst. Vi vil bl.a. undersøge, hvordan kunst og kultur kan skabe kvalitet og fremme leg, dannelse og nye fællesskaber hos børn i dagtilbud. Vi kigger også på, hvordan pædagoger kan understøtte børns leg og være med til at skabe eksperimenterende legemiljøer.

Forskningen er tæt på praksis. Forskerne deltager i forløbene sammen med pædagoger, pædagogstuderende, kunstnere og børn, og sammen de skaber viden om, hvordan mødet med kunst og kultur fremmer børns leg og dannelse. Vi udvikler et fælles sprog, som vi kan bruge, når vi reflekterer over og taler om den pædagogiske praksis i forhold til børns leg og dannelse gennem kunst og kultur.

Forskningsprojekter i LegeKunst

Der er i alt syv forskningsprojekter, som er koordineret af Lars Geer Hammershøj, lege- og dannelsesforsker v. DPU, Aarhus Universitet.

Leg og dannelse som affektive processer – Forskningsprojekt v. Lars Geer Hammershøj, DPU, Aarhus Universitet

Projektet undersøger, hvordan børns leg og dannelse i dagtilbud kan forstås som affektive processer, hvilket antages at komme tydeligt til udtryk i børns møde med kunst og kultur. Hensigten med projektet er at udvikle begreber og et sprog, der gør det muligt for praktikere at identificere, fremme og evaluere børns lege- og dannelsesprocesser.

Inspiration til børns fantasilege – Ph.d.-projekt v. Johan Bundgaard Nielsen, DPU, Aarhus Universitet

Projektet undersøger, hvordan praksisforløbene og de forskellige Legekunst-modeller kan være katalysator til inspiration for og udvikling af børns fantasilege. Hensigten med projektet er at identificere effekterne af vokseninitierede forløb og bidrage til forståelsen af, hvordan pædagoger påvirker børns kreative og fantasifulde lege.

Pædagogens rolle i børns møde med kunst og kultur – Aktionsforskningsprojekt v. Morten Henriksen, Jane Hooge, Alette Raft Rasmussen og Dorte Vanghøj (Københavns Professionshøjskole)

Projektet undersøger, hvordan pædagogers forståelse af, rolle i og sprog om børns legende og kreative processer udvikles gennem mødet mellem kunstnere, kulturinstitutioner og børn i dagtilbud. Hensigten med projektet er at afklare, hvordan pædagoger kan gives mod og kompetencer til at inddrage kunsten i det pædagogiske arbejde, samt hvordan børns leg og dannelse fremmes gennem mødet med kunst og kultur i pædagogisk regi.

Kunsten at integrere legekunst i den styrkede pædagogiske læreplan – v. Merete Sørensen, Thomas Thorsen og Martin Hoffmann (Professionshøjskolen Absalon)

Projektet undersøger, hvilken betydning børns møde med kunst og kultur har for de deltagende børns oplevelse, dannelse og læring. Hensigten er at afklare, hvordan kvaliteten af den oplevelsesmæssige værdi og den lærings- og dannelsesmæssig betydning af disse kunstmøder kan vurderes og dokumenteres, og hvilken betydning pædagogers forståelse af og arbejde med børneperspektivet har.

Leg og (historie)dannelse – Aktionsforskningsprojekt v. Helle Hovgaard Jørgensen, Thomas Enemark og delvist Peter Yding Brunbech (University College Lillebælt).

Projektet undersøger, hvordan samskabende processer med børn, pædagoger og kulturformidlere kan inspirere til leg og fortællinger, og hvordan børn bruger fortid og livsfortællinger til at skabe mening i nutid og fremtid. Hensigten med projektet er at nuancere forståelsen af koblingen mellem børns historiebevidsthed og leg for at skabe nye muligheder for at udforske legen i krydsfeltet mellem æstetisk og historisk teori.

Eksperimenterende LegeKunst-miljøer – Aktionsforskningsprojekt v. Astrid Kidde Larsen, Henriette Blomgren, Michael Blume og delvist adjunkt Michael Sanders (VIA University College).

Projektet undersøger eksperimenters betydning for børns leg i mødet med kunst og kultur. Hensigten med projektet er at afklare, på hvilken måde eksperimentelle rammer kan skabe et legemiljø, der kan inspirere børnene til at være undersøgende, opfindsomme og skabende.

Fællesskaber ved æstetisk praksis i dagtilbud – Ph.d.-projekt. Navn offentliggøres i december.

Projektet undersøger, hvordan æstetiske samskabelsesprocesser mellem børn, pædagoger og kunstnere kan udvikle fællesskaber med plads til leg, eksperimenter og dannelse. Hensigten med projektet er at afklare den æstetiske praksis’ potentialer for at skabe forandring, engagement og fællesskab, herunder afklare fællesskabernes inkluderende og udviklende potentialer.