Forskningsartiklerkku@kulturprinsen.dk2023-12-14T15:16:17+02:00

Forskningsartikler og -publikationer

På denne side kan du se og læse de forskningsartikler og andre publikationer, som er blevet skrevet i forbindelse med LegeKunst.

Siden opdateres løbende som publikationer udgives.

Den gode pædagog – om pædagogens professionsdannelse

Forfattere: Lars Geer Hammershøj og Morten Henriksen

Dato: maj 2024

Type: Bog

Udgiver: Samfundslitteratur

Bogen forsøger at give svar på, hvad det vil sige at forholde sig professionelt som pædagog. Dette gøres ved at give et bud på de fire dimensioner af pædagogens professionsdannelse. Disse dimensioner udvikles gennem konkrete eksempler og cases fra LegeKunst, hvor børn og voksne deltog sammen i kunstneriske legeaktiviteter.

Bogen henvender sig til alle, der er nysgerrige på, hvad det vil sige at være en god pædagog og savner begreber til at reflektere over egen pædagogisk praksis.

Seven embroidered threads between works of art and art pedagogy

Forfatter: Hanne Kusk

Dato: december 2023

Type: Forskningsartikel

Udgiver: APRIA

Denne artikel er baseret på et gående interview gennem et kunstmuseum med kunstnerne Pia Skogberg og Mette Hegnhøj. Her diskuteres deres “kunstværk”, dvs. værket, selve de processer, kunstnerne gennemgår, og sammenhængen mellem dette og deres kunstpædagogiske arbejde i projektet LegeKunst.

Artiklen præsenterer på baggrund af dette syv forslag til en verdenscentreret og procesorienteret kunstpædagogik.

Afsluttende rapport fra forskergruppen (2019-2023): LegeKunst i VIA UC

Forfattere: Astrid Kidde Larsen Nørgaard, Henriette Blomgren, Lise My Adamsen, Michael Friedrich Walter Blume

Dato: september 2023

Type: Forskningsrapport

Udgiver: VIA University College

Denne afsluttende afrapportering opsummerer, kortlægger og formidler VIA University Colleges bidrag til forskningen i det nationale projekt LegeKunst (2019-2023). Projekterne, som I kan læse om i denne rapport, er skabt løbende over de 4 år i projektperioden. Afrapporteringen henvender sig til aktører, partnere og interessenter i LegeKunst og har til formål at formidle et overblik over temaer, metoder, fund og refleksioner i VIA’s forskningsprojekter.
 

Fortællinger i bevægelse – HulaHop-Portaler

Forfattere: Merete Cornét Sørensen og Thomas Thorsen

Dato: september 2023

Type: Forskningsrapport

Udgiver: Professionshøjskolen Absalon

Aesthetic encounters and agency in ECEC: Materiality, intra-action, and sensitive entanglements

Forfatter: Henriette Blomgren

Dato: juni 2023

Type: Forskningsartikel

Udgiver: Journal of Pedagogy vol. 14, 2023

Formålet med artiklen er at analysere æstetiske møder i danske daginstitutioner og skabe viden om og et sprog for æstetik som følsomme møder og levende anliggender mellem mennesker og verden.

Evalueringsrapport

Forfattere: Louise Ejgod Hansen og Christiane Særkjær

Dato: maj 2023

Type: Rapport

Udgiver: Center for Kulturevaluering

Center for Kulturevaluering har med denne evaluering haft til formål at undersøge betydningen af LegeKunst forløbene ude i dagtilbuddene med henblik på at afdække de forandringsprocesser, LegeKunst har igangsat – både hos det pædagogiske personale og børnene. Evalueringen fokuserer på dagtilbuddene og er baseret på de praksisfortællinger, der dokumenterer LegeKunst forløbene.

LegeKunst – temanummer af BUKS

Redaktører: Hjørdis Brandrup Kortbek, Merete Cornét Sørensen og Lars Geer Hammershøj

Dato: maj 2023

Type: Tidsskrift

Udgiver: BUKS – tidsskrift for børne- og ungdomskultur, nr. 67 2023

Temanummeret indeholder syv peer-reviewed forskningsartikler og fem formidlings-artikler. Artiklerne teoretiserer, undersøger og analyserer forhold mellem leg, dannelse, kunst, kultur, samskabelse og æstetiske processer med baggrund i det nationale forsknings- og udviklingsprojekt LegeKunst.

Artiklerne henvender sig bredt set til både kulturformidlere, lærere og pædagoger, som er nysgerrige efter hvorledes, man kan bringe kunst og kultur ind i hverdagen på en legende måde. Artiklerne henvender sig også til undervisere på landets professionshøjskoler, der underviser pædagoger og lærerstuderende indenfor kunst, kultur, æstetiske processer og leg. Slutteligt henvender artiklerne sig til forskere på områderne og alle der er interesserede i den nyeste forskningsviden og erfaringer med børns møde med kunst og kultur i Norden.

Følg det røde bånd
– når vuggestuebørn gør sig æstetiske erfaringer på ’rejsen’

Af Henriette Blomgren

Dato: maj 2023

Type: Forskningsartikel

Udgiver: DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, vol. 60 iss. 3

Denne artikel retter opmærksomheden mod små børns æstetiske erfaringer, som de gøres og kommer til syne på en rejse skabt og iscenesat af en dramaturg. Rejsen finder sted i en skov, der hører til en dansk daginstitution. Det røde bånd sætter rejsen og leder børn, pædagoger og dramaturg frem til stationer, hvor noget er planlagt og skal ske.

 

Hvordan kan udforskende æstetisk praksis forstås og rammesættes i dagtilbud?

Af Jo Juncker Harsløf

Dato: maj 2023

Type: Forskningsartikel

Artiklen er delt op i 4 afsnit; SNIP, SNAP, SNUDE og UDE – inspireret af benævnelserne i LegeKunsts proceshåndbog. SNIP – undren, SNAP – empiri, SNUDE – analyse og UDE – deltagernes samskabte viden der kommer ud at gå i de danske dagtilbud. Artiklens analyse tager afsæt i praksissituationer fra et museumsfaglige forløb, med kulturformidleren på Københavns museum Cecilie Borgund Hansen og en gruppe børnehavebørn og deres to pædagoger fra dagtilbuddet Krummerne, Nørrebro.

Legens paradokser og genkomst

Forfatter: Lars Geer Hammershøj

Dato: februar 2023

Type: Artikel i bog

Udgiver: Akademisk Forlag

Artiklen er en del af bogen “Leg på Spil – i pædagogik og uddannelse” redigeret af Jens Erik Kristensen & Hanne Knudsen & Johan Bundgaard Nielsen.

Kunst og kultur fremmer leg og dannelse

Af Lars Geer Hammershøj

Dato : december 2022

Type: Kommentar

Udgiver: Asterisk, nr.103

Det er vigtigt, at børn møder kunst og kultur i dagtilbud, for det giver dem ikke kun gode oplevelser, men fremmer også deres leg og dannelse. Sådan argumenterer lektor på DPU, Aarhus Universitet Lars Geer Hammershøj i denne kommentar. Et nyt forskningsprojekt peger på, at børn i dagtilbud bør møde kunstnere og kulturformidlere, ligesom de æstetiske og kreative fag bør få en central plads på pædagoguddannelsen. (Tekst fra Asterisk)

Legekunst – Leg, dannelse, kunst og kultur i dagtilbud

Af Lars Geer Hammershøj (red.)

Dato : november 2022

Type: Bog

Forlag: Samfundslitteratur

At fremme børns leg og dannelse er en central opgave for pædagoger i dagtilbud. Men hvordan gribes det an, og hvordan skaber man læringsmiljøer, der understøtter disse processer?

Denne bog undersøger, hvordan børns møde med kunst og kultur kan være med til at fremme leg og dannelse. Fælles for kunst og leg er, at de begge er aktiviteter, hvor børn og voksne udforsker verden og forholder sig åbent i situationen. I bogen undersøges det, hvordan leg og kunst konkret åbner verden og fællesskaber og dermed skaber mulighed for, at børn kan gøre sig dannende erfaringer.

Legekunst er derfor både begreb for kunsten at fremme leg og for at invitere kunst og kultur ind i dagtilbuddet på en måde, der fremmer børns dannelse.

Denne bogs første del introducerer til begreberne leg, dannelse, kunst og kultur og giver et bud på pædagogens rolle i legen. I bogens anden del undersøges syv konkrete eksempler på forløb, hvor børn møder kunst og kultur, baseret på forskningsprojekter i projekt LegeKunst. (Tekst fra Samfundslitteratur)

Pædagoger og kunstnere i skabende fællesskaber

Af Felicia Bech Lillelund og Sandy Elbæk

Dato : november 2022

Type: Formidlingsartikel

Udgiver: BUKS – tidsskrift for børne- og ungdomskultur, nr. 65

Artiklen belyser nogle af de potentialer og udfordringer, som kan være forbundet med pædagogers og kunstneres etablering af skabende fællesskaber i vuggestuer og børnehaver. Gennem konkrete nedslag peger artiklen på, hvordan pædagoger og kunstnere bringer forskelligartede perspektiver i spil, men også hvordan begge faggrupper gensidigt bøjer sig imod hinanden og lader sig påvirke af hinandens tilgange. Artiklen peger på dette som en styrke og som en forudsætning for at kunstnere og pædagoger sammen kan betræde ukendte stier og dermed styrke børns møde med kunst og kultur i dagtilbud.

Skabende møder i LegeKunst

Af Tove Katborg Laursen, Mette Nyrup Stilling og Jacob Bech Sillesen, Københavns Professionshøjskole.

Dato : november 2022

Type: Forskningsartikel

I følgende tre artikler inddrager vi udvalgte oplevelser, erfaringer og refleksioner fra hvert vores deltagelse i Projekt LegeKunst. Vi er tre adjunkter og undervisere på pædagoguddannelsen, som har fulgt hinanden i vores respektive LegeKunst-forløb. Undervejs har vi diskuteret og reflekteret over, hvad LegeKunst kan bidrage med i forhold til pædagogiske institutioner og kunst- og kulturinstitutioner.

Hver tekst er skrevet og kan læses individuelt. Vi har dog alle tre skrevet os ind i Københavns Professionshøjskoles undersøgelsesfelt: Pædagogens rolle i børns møde med kunst og kultur.

At forholde sig professionelt: Pædagogens professionsdannelse som eksemplarisk case

Af Lars Geer Hammershøj og Morten Henriksen

Dato : september 2022

Type: Forskningssartikel

Udgiver: Tidsskrift for professionsstudier, Vol. 2022, No. 34, p. 14-25

Mødet med kunst – kunsten at mødes

Forfattet af Bodil Ørberg, redigeret af Merete Cornét Sørensen

År: 2022

Type: Forskningsrapport

Udgiver: Professionshøjskolen Absalon

Play attitude and moods of play: A design-based inquiry into the affective nature and importance of play

Af Lars Geer Hammershøj

År: 2022

Type: Forskningssartikel

Udgiver: The International Journal of Play

The purpose of this article is to clarify the relationship between the affective nature of play and the importance of play for being and becoming human. The inquiry focuses on the relationship between the affective processes of play, creativity and the formation of character, also referred to as Bildung. 

 

Leret er en fisk, når LegeKunst sætter spor i vuggestuen

Af Hjørdis Brandrup Kortbek

Dato: oktober 2022

Type: Formidlingsartikel

Koordinator og forsker i LegeKunst i Region Syd, Hjørdis Brandrup Kortbek har besøgt Norddalsparkens vuggestue for at se, hvordan LegeKunst kommer til udtryk her. Artiklen beskriver samskabelsen i et LegeKunst forløb, både i børnenes leg med ler og naturmaterialer, samt pædagoger og kunstners fælles refleksioner.

Kunstpædagogik med måske-universer

Af Hanne Kusk

Dato: august 2022

Type: Forskningsartikel

Udgiver: BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, nr. 66 2022

Denne artikel tager udgangspunkt i et kunstpædagogisk forløb i en børnehave, som analyseres og diskuteres i relation til begreberne åbenhed og verdensvendthed, deltagelse og interaktivitet, intraaktivitet og sympoiese. Det undersøges hvilke propositioner (tiltag eller invitationer) der anvendes til at styrke den kraftfulde spænding mellem kunst og pædagogik.

Legekunst – Æstetisk praksis og Den styrkede pædagogiske læreplan

Af Merete Cornét Sørensen, Thomas Thorsen, Martin Hoffmann og Vibeke Frost Laursen

Dato: juni 2022

Type: Rapport

Udgiver: Professionshøjskolen Absalon

Uddrag fra indledning af rapporten: Fra Professionshøjskolen Absalon har vi som forskergruppe (med fire forskere) deltaget i forløbet som medaktører, observatører og sparringspartnere. Igennem samskabende processer, observationer og kvalitative interviews har vi undersøgt, hvordan et kunstpædagogisk Legekunstforløb kan medvirke til at opfyldegrundtænkning i den styrkede pædagogiske læreplan, og hvordan æstetiske og kunstneriske praksisser kan bidrage til børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. (Tekst fra rapporten)

Dannelse gennem leg, humor og fantasi

Af Lars Geer Hammershøj

Dato: 2022

Type: Artikel i tidsskriftet KvaN 122 – Fantasi og leg

Udgiver: KvaN

Om udgivelsen: Der er en grundlæggende forskel på børnekultur og skolekultur. Forsøg på at forene de to kulturer er ikke desto mindre en del af både pædagogisk teori og praksis. Børns fantasi er noget, som kan begrænses eller fremmes ­– af samfundet, legen og undervisningen. Det grundlæggende spørgsmål er, hvordan vi fremmer børns lyst og motivation til at lære, deres evne til at finde på idéer og tænke i alternativer. I dette temanummer bliver fantasibegrebet forbundet med både æstetik, faglighed, medbestemmelse – og ikke mindst: med det legende element i børns udvikling og læring. Artiklerne beskriver, hvordan begreberne fantasi og leg kan forstås, hver for sig og sammen – og de undersøger, hvad det kan betyde, når begge dele bliver tænkt ind som centrale dele af undervisningen i skolen. Børns forestillingsevne og deres demokratiske udvikling er tæt forbundet med mulighederne for at deltage i et fantasifuldt og legende læringsmiljø. (Tekst fra KvaN)

 

Når musikalske fællesskaber sætter spor i den pædagogiske hverdag i dagtilbud

Af Thomas Thorsen

Dato: december 2021

Type: Forskningsartikel

Udgiver: Danish Musicology Online

Denne artikel undersøger, hvordan sang og musikaktiviteter kan være en fællesskabsfremmende kraft i dagtilbudsbørns hverdag. Artiklens empiri stammer fra det nationale forsknings- og udviklingsprojekt LegeKunst, der udforsker, hvordan kunst, kultur og æstetiske processer kan sætte aftryk hos børn og voksne i institutionerne. I LegeKunst er musik ét af flere kunstneriske formsprog, som bliver sat i spil i den institutionelle hverdag, og i denne artikel belyses sang og musiks rolle, når der i pædagogisk praksis arbejdes tværæstetisk.

Når børns møde med kunst bliver en del af den demokratiske dannelse

Af Lotte Plesner Kristensen og Daniel Buch

Dato: december 2021

Type: Formidlingsartikel

Udgiver: Pædagogisk Extrakt

Leg og kunst – tiden ’blev væk’ ude i skoven

Af Thomas Thorsen

Dato: december 2021

Type: Formidlingsartikel

Udgiver: Tidsskriftet 0-14

Artiklen tager udgangspunkt i et LegeKunst forløb hos Børnehaven Svend Gønge, og giver et indblik i, hvordan et forløb organiseres og opleves. LegeKunst giver både børn og voksne muligheder for frirum med plads til flow og fordybelse, og i dette forløb har naturen også givet en ekstra dimension til samskabelsen.

Legekunst review rapport

Af Martin Hoffmann, Merete Sørensen, Thomas Thorsen

Dato: juni 2021

Type: Litteraturreview

Creativity in children as play and humour: Indicators of affective processes of play

Af Lars Geer Hammershøj

Dato: marts 2021

Type: Forskningssartikel

Musikken, barnet og fællesskabet

Af Mikkel Snorre Wilms Boysen, Thomas Thorsen og Frederik Kjær Zeuthen

Dato: januar 2021

Type: Kapitel i bogen Temaer og aktiviteter i dagtilbud af Christian Aabro (red.)

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Om bogen: Hvordan arbejder man hen imod de mål, man sætter sig, under de betingelser man har, med de børn der er til stede? Det kræver både faglig indsigt i centrale pædagogiske begreber, temaer og mål og evnen til at planlægge pædagogiske aktiviteter derom. Bogen her tilbyder netop det: Den faglige indsigt og denne indsigt omsat til metoder, som du kan bruge til at planlægge pædagogiske aktiviteter, der er initieret og motiveret af enten pædagogen, fællesskabet eller det enkelte barn. Planlægningen af de pædagogiske aktiviteter placerer dermed pædagogen enten foran, ved siden af eller bag ved barnet. Det giver mulighed for mange forskellige aktiviteter om bogens forskellige faglige begreber.

Temaer og aktivteter i dagtilbud gør dig dermed i stand til at planlægge pædagogiske aktiviteter ved på forskellig måde at sætte pædagogikken i spil.

Bogen henvender sig til studerende ved pædagoguddannelsen, der læser specialiseringen dagtilbudspædagogik. (Tekst fra Hans Reitzels Forlag)

Kreativitet som humor og dannelse

Af Lars Geer Hammershøj

Dato: 2020

Type: Artikel i bogen En mere kreativ skole

Udgiver: KvaN

Om bogen: En mere kreativ skole er en lærebog og en inspirationsbog, som handler om, hvad kreativitet er og om, hvordan man kan gøre undervisning mere kreativ.

Bogen består af 14 artikler og syv korttekster. Artiklerne handler alle om kreativitet i teori og praksis. De er inddelt i tre hovedafsnit med hver sit grundspørgsmål, det første med hovedvægt på ’hvorfor’: Hvorfor fokusere på kreativitet? Det andet på ’hvad’: Hvad er kreativitet, og kan kreativitet læres? Og det tredje med vægten på ’hvordan’: Eksempler på at arbejde kreativt i skolen.

Bogen henvender sig til alle, som kunne tænke sig at arbejde for en mere kreativ skole og for mere kreative elever. (Tekst fra KvaN)

Kunsten at skabe uddannelse fuld af mening og dialog – et studie af uddannelse i og med kunst og æstetik

Af Lise My Engrob Adamsen, Astrid Kidde Larsen Nørgaard, Michael Nygaard Sander

Dato: 21.9.2019

Type: Forskningsartikel

Udgiver: Dansk Pædagogisk Tidsskrift

Med fokus på studerendes oplevelser i samskabte uddannelsesprocesser, giver denne artikel indsigt i, hvordan undervisning og oplevelser i og med kunst og æstetik kan bidrage til meningsfuld (ud-)dannelse. Empiri fra 2 kvalitative studier fra børnekulturprojektet Legekunst er udgangspunkt for analysen, som viser, at samskabt uddannelse kan befordre studerendes oplevelse af meningsfuldhed i uddannelsen, når erfarne fagprofessionelle går i dialog med dem om æstetik, kunst og didaktiske processer.

Gå til toppen