DANS, BEVÆGELSE, LEG, DANNELSE

REGION: Nord
KOMMUNE: Mariagerfjord
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Sennels Børnehave

Snudefortælling: Sennels Børnehave (2022)

(LegeKunstGødning)

Model: 5

Institution: Sennels Børnehave

Kunstart: Børnemagi: Yoga – fortællinger- kreativitet – dans og rytmik.

Kunstner: Bibi Frederiksen

Pædagogisk leder: Michelle Holler

LegeKunst vejleder: Heidi Fly

Medvirkende: 5 voksne og 27 børn

Undersøgelsesspørgsmål: Kan deltagelse i LegeKunstGødning understøtte børnenes mod og kan dette eventuelle mod overføres til andre situationer i hverdagen?

SNIP fra Sennels Børnehave

Et godt stykke fra de store omfartsveje og storbyens stress der ligger Sennels. Omringet af marker med Limfjorden som nabo ligger Sennels Børnehave trygt, i udkanten af landsbyen.

Hele året rundt summer børnehavens legeplads af leg, latter og kærlighed. For i Sennels Børnehave går der 72 helt uimod-ståelige, dejlige børn og 12 kærlige, legende voksne. Nu tænker du sikkert! ”Wow! Det er mange”. Ja de er mange, men med højt til himlen og plads til at bruge kroppen synes det ikke af mange, når man er i Sennels Børnehave. I vinterhalvåret går de alle ind i læ fra regn og blæst, så hygger de i deres grupperum fordelt på matriklen.

Personalet har en undring der går på at der er mange børn der gerne vil se på når der sættes nye aktiviteter i gang.

De er ikke deltagende men vælger at være tilskuere inden de melder sig ind i aktiviteten.

Personalet ønsker at børnene får mere mod og lyst til at kaste sig ud i noget nyt, og lærer at det ikke er farligt.

Personalet vil være opmærksom på om det mod der eventuelt generes i LegeKunstGødning kan overføres til andre situatio-ner.

Ligeledes vil personalet se efter om der vil være børn der vedbliver at søge trygheden eller bliver børnene mere modige efterhånden som projektet skrider frem?

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pæda-goger og børn og evt. forsker?

Pædagoger og kunstner oplever at det har været vigtigt at sætte en ramme, ellers kunne alle børnene ikke være med.

Men pædagogerne gav meget slip inden for de rammer og det samme gjorde kunstneren.

Kunstner italesætter at det har været sjovt, lærerigt og lidt grænseoverskridende at deltage i LegeKunstGødning.

Nyt for hende at slippe kontrollen og forventningerne.

”Spændende at se hvordan børn og personale tager imod det når der er givet gas.”

Samskabelsen har været meget glidende, men konsulent italesætter på et møde at det mere bar præg af en aktivitet end en leg. Det ændrede projektet noget så alle blev bedre til at komme med input.

Børnene har været gode til at samskabe, både med de voksne og med hinanden.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnene er gode til at bygge lege op og de fortsætter legene ude på legepladsen.

Undervejs har børnene kommenteret på de voksnes input; ” Kan vi ikke bare åbne kassen – frem for at synge og tryl-le?”.

Nogle af tingene efterspørger børnene når kunstneren ikke er der.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Pædagogerne oplever at det har været spændende at se hvad det har gjort at lave fælles åndedræt. Der opstår et sam-spil mellem børnene – de falder til ro – det er noget de gør sammen. Børnene efterspørger selv roen og afspændingen.

Nogle af børnene har handlet anderledes end de voksne forventede. Nogle af de mere usikre børn har budt ind med nogle gode ideer- og har turde åbne sig i den store gruppe. Børnene sætter sig generelt mere frit og sidder ikke med de voksne længere. Personalet oplever i mindre grad at børnene har brug for at se på ved nye aktiviteterne og de trækker sig ikke længere. Børnene tager mere initiativ og har større gå på mod.

Børnene har udvidet deres legecirkler og går selv i gang med at lege.

LegeKunstGødning har ikke som sådan startet fællesskaber på tværs i huset fordi det var en sammentømret gruppe fra starten.

Nogle forældre fortæller at deres børn er begyndt at lege ”yoga” derhjemme.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Der bliver talt om mod da det har været et gennemgående tema.

Pædagogerne er blevet bedre til at følge børnenes spor i legen og anvender i højere grad deres fantasi i hverdagen.

Pædagogerne er også blevet bedre til at arbejde ud fra spontane tiltag. Tillade at de ikke altid er så velforberedte og at de kan slippe kontrollen.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Pædagogerne er nysgerrig på hvorfor børnene er blevet modigere? Hvad er det der har afstedkommet den ændring?

Børnene har haft medindflydelse og være med til at styre legen, de har haft ejerskab af processen.

Børnene har set de voksne være ”ude af kontrol”.

De voksne har været ligestillet med børnene – har det skabt mere trygge rammer for børnene?

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Pædagogerne vil fortsætte med at lave fælleshistorier med børnene.

Ligeledes vil de lægge noget frem og se hvad de kan lave med disse arte faktorer.

Pædagog: ”Der er så mange ting man gerne vil – og dagen går bare.”.

Kunstner: ”Eventyr og skuespil kan også opstå spontant – det behøver ikke være planlagt.”

Pædagogisk Leder: ”Jeg håber at det er noget der kan videreudvikles. At I slipper og følger børnene.”

Den vigtigste læring er:

• At den voksne nogle gange holder mund – afventer lidt og ser hvad der sker.

• Hvad åndedrættet kan gøre – det vil pædagogerne gøre mere af sammen med børnene samt finde ting og ska-be historier ud fra det

• Kunstner italesætter hvor værdifuldt det er at få genopfriske hvad leg er. Følge med, være til stede og være nærværende.

• Pædagogisk leder oplever at LegeKunstGødning har flyttet noget for personalet, hvad det betyder at der kommer nogen udefra. Ønsker at personalet vil dele det med dem der ikke deltog i projektet.

LegeKunstGødnings forløbet i Sennels blev afsluttet i midten af januar 2023 – der er derfor ikke gennem-ført en ”UDE ”-samtale. Institutionen er stadig i gang med deres egen del af projektet.