FÆLLESSKAB, MUSIK, SANG, LEG, KULTUR

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Ørum Børnehus

Snudefortælling: Ørum Børnehus (2022)

Da vi skulle starte op med forløbet LegeKunst, havde vi en forestilling om hvad vi gerne ville blive bedre til i Ørum børnehus. Vores mål var at skabe sammenhæng mellem hjem, daginstitution og skole. Når projektet var afsluttet, skulle der være et fællessprog blandt alle voksne, samt en naturlig nysgerrighed blandt børnene til at afprøve noget nyt og spændende.

For at skabe sammenhæng mellem hjem og daginstitution, udarbejdede vi en LegeKunst koncert, hvor børnene skulle optræde med de sange som vi havde lært i LegeKunst forløbet, for deres familie. Vi oplevede nogle udfordringer i starten da Nana stoppede og vi selv skulle tage over. Der var nogle praktiske ting som gjorde det sværere at fokusere på vores fælles mål, da vi ikke havde de sange som Nana havde sunget sammen med os, og vi ikke havde lært dem udenad endnu. Vi har efterfølgende tænkt at det havde været mest optimalt at vi havde fået udleveret sangene efterhånden som vi havde sunget dem.

I forhold til at skabe sammenhæng mellem daginstitution og skole, har vi ikke formået at nå i mål. Vi havde planlagt at vi skulle lave en generalprøve på skolen, men det kunne desværre ikke lade sig gøre, da vi ville forstyrre de omkringliggende klasser der var ved siden af scenen. I stedet for, lavede vi en generalprøve i børnehaven, hvor vi optrådte som vi ville have gjort når vi var på skolen. Til næste år forventer vi at have bedre mulighed for at holde en generalprøve for skolen, da vi på det tidspunkt har en multisal.

Ved projektets afslutning havde vi en forventning om at have et fællessprog blandt de voksne, og vi føler at vi er kommet nærmere et fællessprog i forhold til musik og den relationelle tankegang. Der er blevet en mere musikalsk stemning i hverdagen, og vi oplever mere spontan sang blandt både børn og voksne. Vi ser ikke en ændring i børnenes leg og legerelationer, men vi ser børn der er mere med når vi skal lege nye sang – og bevægelseslege.

Det pædagogiske personale er begyndt at inddrage musikalske instrumenter mere i hverdagen, blandt andet Happii Drum og vindspil til afslapning i forbindelse med samling. Vi synger og hører mere musik, end vi gjorde før LegeKunst projektet. Det er nemmere at inddrage kunst, kultur og æstetiske processer i vores planlægning, fordi der er et større kendskab til hvad det er og hvad det kan.

Vi oplever at LegeKunst har været med til at forandre vores kultur, og har sat skub i vores tankegang og opfattelse om sang og musik.

Vi tænker musik mere ind i vores hverdag, og vi har fokus på at det musikalske læringsrum ikke kun foregår om formiddagen til samling, men også om eftermiddagen når vi er ude på legepladsen. Her danner vi rammen for fælles sanglege, hvor vi har fokus på relationer på tværs af grupperne. Vi kan se at vores tiltag har haft en positiv effekt, da vi oplever at børnene selv tager initiativ til sanglege uden at det er voksenstyret.

LegeKunst har skabt en ny tradition i Ørum Børnehus i form af en årlig julekoncert. Der er kommet øget fokus på at indarbejde traditionen i vores pædagogiske læreplan, samt at inddrage musikken i vores planlægning.

Vi er nysgerrige på hvordan vi kan inddrage musikken endnu mere, og gøre det til en fast del af vores planlægning. Vi vil fortsat gerne dygtiggøre os i sang og musik, og at det understøtter alt hvad vi foretager os.

Legekunstaktiviteterne har været meget koncentreret, men på sigt er det tanken, at musik og sang skal være en integreret del af den pædagogiske praksis.