SØGEORD

REGION: Syd
KOMMUNE: Fredericia
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Daginstitutionen Lucinahaven

Snude-fortælling for daginstitutionen Lucinahaven – distrikt Fjordbakke – forår/sommer 2022

Hvordan er det gået i forhold til vores beskrevet formål i Snip fortællingen og den overordnede undren?

Formål og undren af Snip-fortællingen:

Hvad vil vi gerne have ud af forløbet?

• En videre udvikling af vores læringsmiljø, hvor vi har fokus på dans og bevægelse

• Fokus om de processer, der kan sikre børnenes aktive deltagelse

• Erfaring med Aktionslæringsmetoden

Hvad er vi nysgerrige på? Både for personale og børn.

• Hvordan vi kan give børnene mod på at stå frem og være aktive deltagende i aktiviteterne

• Hvordan vi kan følge børnenes spor

• Hvad sker der, når vi gå foran, ved siden og bagved i forløbet

• Hvordan fremmer forløbet børnenes leg, dannelse og fællesskaber

Vi har fået en øget opmærksomhed og bevidsthed om, hvor vigtig en faktor det er, at det pædagogiske personale er aktive medspiller i forhold til at understøtte børnenes aktive deltagelse.

Undervejs i forløbet deltog flere og flere af børnene, selv de ellers meget tilbageholdende og stille børn, begyndte at vise tegn på en mere aktiv deltagelse.

Børnene havde i løbet af få gange helt styr på indholdet, og flere af dem blev undervejs hurtigt klar til bygge videre på det, og begyndte selv at byde ind. Hvilket gav det pædagogiske personale en oplagt mulighed for at følge børnenes spor og være samskabende med børnene.

Forløbet har givet ny inspiration og mulighed for at være i fordybelse sammen med børnene omkring leg, musik og bevægelse. Det har vist at processen med at veksle mellem high and low arousal fremmer børnenes aktive deltagelse og fordybelse.

Derudover har brugen af et visuelt samlingspunkt i form af et tæppe eller puder, været en understøttende faktor for både børnene og voksne i forhold til hurtigt at finde sammen om dagens aktivitet. Da det har været meget konkret, hvor de skulle samles både før og undervejs i aktiviteten.

Vi har ikke set et større fællesskab på tværs af huset mellem de deltagende vuggestue- og børnehavebørn, der er dog en gensynsglæde, når børnene ser hinanden. Børnene har heller ikke haft muligheden for at bygge videre på dette, da de to teams har været meget opdelt i hverdagen. Hvis vi skulle have set et større udbytte af forløbet i forhold til fællesskaber på tværs af huset, så skulle vi have understøttet dette med flere tiltag i den retning.

Det pædagogiske personale har fået en lidt tættere relation/samhørighed med børnene på tværs af de to teams, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved at børnene gerne vil hilse og give krammer til de voksne, når de møder hinanden i huset eller på legepladsen.

Børnene har vist stor glæde og begejstring over at skulle med til LegeKunst.

Vi har hørt dem tale om LegeKunst, sangene, aben og Sara osv., men har ikke set dem selv tage initiativ til at videreføre indholdet fra forløbet over i børnekulturen.

Selve aktionslæringsforløbet har desværre været påvirket af aflysninger, hvilket har haft indflydelse på kontinuiteten, da forløbsdagene har været meget spredt og nogen gange med flere ugers mellemrum.

Formen med aktionslæring, hvor man giver sig tid til at de små evalueringer efter hver gang, har understreget vigtigheden af evaluering og de løbende rettelser af praksis undervejs i et forløb.

Hvad skal der nu ske?

Indholdet fra forløbet er blevet gjort til vores eget, idet der bl.a. er kommet nogle nye sange til, andre instrumenter og vores egen Abe.

Det pædagogiske personale vil forsætte med at få det udbredt og forankret i institutionen, i første omgang i vuggestuen på den stue, hvor en af de deltagende pædagoger er tilknyttet. De er i gang, og den anden pædagog på stuen er blevet tilknyttet og er under oplæring i forhold til indhold og form.

Planen er at det efterfølgende skal videregives til de to resterende stuer i vuggestuen eks. Via video/praksisfortællinger. Der aftales datoer for afholdes af forløb med børnene i vuggestuen på næste teammøde.

Der skal også være en vidensdeling vedrørende både Legekunst-forløbet og selve metoden med aktionslæring på et fælles p-møde.

Indtil videre er det parkeret i børnehaven til efter sommerferien.

Hvad er vi fortsat nysgerrige på?

• Hvordan et forløb med LegeKunst, der har fokus på musik, sang og bevægelse, kan være med til at understøtte de børn, som er mere på overarbejde og kan have det svært i fællesskabet.

• Hvordan det pædagogiske personalets forholdemåde og aktive deltagelse fremmer børnenes lyst og mod til at være aktiv deltagende.

• Hvordan vi fremadrettet får implementeret vores refleksionsform, som der er blevet brugt i LegeKunst, i andre sammenhænge såsom i drøftelser af børnenes medbestemmelse, trivsel og læring

(Hvad gik godt, og hvad skal vi gøre mere af? Hvad var børnene optaget af eller ikke optaget af? Hvor skal vi evt. justere?)

klik på billedet for at se i større udgave