LEG, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset ved Banen

Snudefortælling: Børnehuset ved Banen (2022)

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har været en meget spændende proces, men også forvirrende. Blandt andet fordi vi valgte at blande børn og pædagoger fra fire forskellige stuer. Det gør det ikke nemt at finde en fællesnævner, men det opsamlende møder efter hver workshop har været nyttige i forhold det.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnenes inddragelse er kommet til udtryk ved at vi i stigende grad lod børnene interagerer på egen hånd med de ting og genstande vi havde med undervejs. I starten handlede det om introducerer børnene til formen og måde at undersøge på.

Til sidst flyttede vi ud på en legeplads udenfor og skiftede legeplads undervejs. Både for at afprøve hvordan det fungere udenfor, frem for indenfor og for at se hvad det betød for børnenes engagement at vi prøvede det af i nye omgivelser.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Det er endnu for tidligt at vurderer, men det forekommer at der er en stigende nysgerrighed på at lave andre ting på legepladsen end det de plejede.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Det er endnu noget for tidligt at vurderer. Men det har sat sig spor i vores tanker om hvordan vi kan organiserer nye aktiviteter.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været spændende og også udfordrende. Vores børn er ikke så gamle og det er derfor lidt vigtigt med tryghed og lidt faste rammer. Vi har også valgte at blande børn fra fire forskellige stuer, hvilket jo nemt giver nogle udfordringer. Men absolut spændende.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Det har givet en helt masse. Både i forhold til viden omkring aldersgruppen, samt i forhold til hvad der skal til når man samler børn og pædagoger fra flere grupper på en gang. Det har også været med til at åbne et helt nyt felt op i forhold til kreativ leg med rum, fortælling, musik og lys.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vi er stadig nysgerrige på leg, kunst og fortælling, men også på hvordan vi fremover kan organiserer udviklingsprocesser på tværs af stuer og afdelinger.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Så langt er vi ikke nået endnu, men det med musik og rytme var særligt interessant. Så måske er det dét vi skal kigge på.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Hvordan bevarer vi overblikket i den slags processer og sikre at samarbejdet på tværs fungerer godt.