MUSIK, FÆLLESSKAB, DANNELSE, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2023
DAGTILBUD: Børnehuset Guldager

Snudefortælling: Børnehuset Guldager (2023)

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?  

Kommet godt fra start – børnene har fundet en ro fra dag et i at Tina var en del af musik.

Man kan mærke på børnene at de ved hvad der skal ske.

Der har været en vekselvirkning mellem hvem der har taget initiativer, Tina, dagplejer og børn på skift.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget? 

Når børnene hældte rasleæg om bag radiatoren, eller når fløjterne blev vendt og afprøvet omvendt.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer? 

Det er ikke observeret.

Nogle børn spørger efter musikinstrumenterne.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?  

De er blevet opmærksomme på at give børnene muligheder for at gøre hvad de vil, eks vende fløjten modsat end de plejer.

De tænker over at de skal sidde på deres hænder og lade tingene ske.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?  

Det har været godt, og børnene ser frem til forløb.

Det har været rart at de har haft en at kigge på, og blive inspireret også ind i hverdagens rutiner.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst? 

Det har været nemt at gå i gang, dagplejerne har virket omstillingsparate og åbne ind i forløbet.

Dagplejerne har været gode til at forberede både sig selv og børnene på hvad der skulle ske.

Det har været interessant at arbejde ind i en mindre gruppe.

Det er tydeligt at se forskellen på vuggestue og dagpleje.

At opleve at de to dagplejere har været tætte har gjort arbejdet nemt.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på? 

De ønsker endnu forløb.

De kunne ønske længere forløb.

Hvad ville der være sket hvis der havde været et forløb i længere tid?

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?  

De ønsker at fortsætte hver for sig hen over sommeren.

De vil tænke over at lade børnene bruge deres nysgerrighed i stedet for at definere hvad den ting skal bruges til.

Lave et legestue program for deres legestue med inspiration fra LegeKunst.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Dagplejerne vil tænke over at lade børnene bruge deres nysgerrighed i stedet for at definere hvad den ting skal bruges til.

Mette vil tage videre at man forbereder børnene med billede af kunstneren. Og at første gang er en goddag-møde.

Tina, at der tages udgangspunkt i en sang børnene kender, og at det er Tina der kommer til dem.

 Valgfrihed – det er dagplejere der deltager som har valgt det, og som har haft lyst til det.

Hvor mange børn har der været med i alt? Inklusiv omplaceringsbørn

11 børn.