BEVÆGELSE, MUSIK, DRAMA, SAMSKABELSE, FÆLLESSKAB

REGION: Sjælland
KOMMUNE: Helsingør
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehaven Stokrosen

Snudefortælling: Børnehaven Stokrosen (2022)

Snip fortælling/ Undringspunkt:

Hvordan kan vi styrke børnenes relationelle fællesskaber, på tværs af stuerne, gennem lyd, drama og bevægelse, for at opnå en mere sammenrystet børnegruppe frem for to separate grupper?

Vi har i børnehaven Stokrosen oplevet, at børnene på mælkebøtte- og valmuestuen leger meget stuevis, det er sjældent de leger på tværs af de to stuer. Vi ser det meget efter børnene har været i legezoner i et år pga. Corona. Nu hvor der er åbnet op igen, og børnene må lege sammen på tværs af stuerne udenfor, oplever vi at de ikke rigtig søger hinanden på tværs, og derfor vil vi via LegeKunst kunne få etableret en gruppe, i stedet for to.

Derfor vil vi gerne arbejde med de relationelle fællesskaber.

Vi vil gerne have mere fokus på det relationelle fra de to stuer, så vi har en sammenrystet gruppe, når de kommer i storegruppen d. 1 maj 2022. Vores mål er at der så er skabt en grobund for et fællesskab.

Vi vil gerne inddrage lyd, drama og bevægelse. Lyd og drama er ikke noget vi ofte bruger i den pædagogiske hverdag, men det er noget vi godt vil arbejde mere med fremadrettet. For os er det vigtigt, at det er processen der er i fokus frem for produktet.

Børnene vælger ofte stille siddende aktiviteter og på den baggrund vil vi gerne arbejde mere med at inddrage bevægelse i projektet.

Hvordan har I oplevet samskabelsen med kunstner, pædagoger og børn og evt. forsker? Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Et univers med ideer hvor børn og voksne har bidraget. Vi så det der fangede børnene.

Børne synger og gentager i dagligdagen, og det spreder sig i forhold til de andre børn.

I værkstedet fik de lov til at blive ved værkstedstøjet, i den tid de havde lyst,

Andre børn var fordybet i at male. Alle var med på deres egen måde.

Barn med særlige behov fortæller der hjemme, om hans oplevelser og det er nyt.

Samskabelsen giver alle en stemme – rummeligheden har været med fra starter og har børnene har deltaget når de havde lyst.

De blev meget optaget af lyde og medarbejdere fulgte med.

Der var lyde alle steder i hele huset.

Temaet giver muligheder og magi, Børne har brugt fantasien og brygger videre på historierne /legen.

Børnene har vist tegn ved at, de griner, fniser, små hvisker til hinanden, bidrager og er nysgerrige, modige og deltagende.

De oplevede at være i en verden, mellem fantasi og virkelighed.

Har været optaget af at rottedukken ikke er rigtig, men når den taler bliver den virkelig

Mere undersøgende i lydlege – finde lyde i naturen,

Nogle børn er blevet i universet ud over legekunsttid eks finde en fjer i skoven som mosekonen skal have. Legekunsten fortsætter flere steder.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Finder hinanden mere på tværs af gruppen

Større fællesskabsfølelser – leger mere sammen, efter forløb, men det ophører efter nogle dage.

De ældste børn er sammen i en anden organisering , det skabe relationer mellem grupperne nye sammensætninger og i andre organiseringer af dagen.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vi har lever os ind i legen på en anden måde og været mere fokuseret.

Vi bliver også pirret og bliver mere legende.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Vi kan se en udvikling med børnene – noget bliver er blevet nemmere, for de fleste børn og andre har ikke virket for. Det har resulteret i at relationer er styrket i børnegruppen.

Refleksions tiden – har været god evaluering hver gang og har hjulpet os til en god planlægning

Det vil vi ønske os i fremtidig praksis.

Børn og vi udvikler os og vi må ændre hen ad vejen.

Nogle indsatser tager længere tid og vi skal kunne været i processen og kunne udvikle og forandre.

Det er meget anderledes at have refleksion tid – og vi har kunne forandre vores planer.

Vi ønsker at arbejde med det fremadrettet –det er godt der er struktur på møderne. Refleksionstid skal sættes i system.

Ledelse mener, at det giver anledning at evaluere på hele projektet med hele medarbejdergruppen og drøfte hvordan få vi får det til at leve videre

Alle skal have en tid i ugen, til at skabe bedst mulige rammer for refleksions tid.

Til kunstneren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Det har været spændende.

Kunstner har været i flere forløb og har oplevet stor forskelighed i dagtilbuddene.

Mærket en ånd for at man gerne vil gøre noget anderledes.

Her er de lille hus og de kan være i tættere relationen med børnene.

Samskabelsen har været let, både børn og voksne har været gode holdspillere.

Kunsternes rolle bliver anderlede i LegeKunst, end andre forløb, vi bliver inspireret til at gøre noget andet. Der er vigtigt at der er musik og sange og rytmer, det kan noget for fællesskaber – alle kan være med og skaber en fællesskabsdisciplin.

Rollespil med mine metoder (fra kunstnerens perspektiv)

Har oplevet at børnene ikke står på tæerne af hinanden, eks ved turtagning – måske lille hus og de vant til at blive hørt

Kunstner tuner ind på hvad der sker, høre hvad børnene siger og bruger det

Er opmærksom på om jeg for farlig, bliver de glade og arbejder uden manuskript

Tuner ind i stemninger.

Jeg laver den slags projekter hvor jeg kommer med forskellige kunstneriske udtryksformer og metoder. Børnene skal have mulighed for at oplev forskellige udtryksformer.

Børne har forskellige læringsstile , godt at de bliver præsenteret for mange forskellige matrialer og vi skaber mange forskellige rammer igennem, musik lyd, drama , billedkunst.

Medarbejder er blevet mere modige til at bruge de forskellige udtryksformer – der er ikke noget der er forkert.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vil gerne arbejde mere med:

Mere musik og rytmer – orkester

Refleksionstid – finde andre tider på dagen.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vil lege videre.

Mulighed for at digte videre på mosekonens historien.

Nye materialer har givet nyt inspiration – bygge videre på universet – blive bedre til at finde historier.

Videns dele – på kommende personale møder.

Humor og kaos – Ny læring og nye opmærksomhedspunkter.

Har oplevet at være på dybt vand og lært at tage det med et smil.

Pyt vi gør noget andet og øver i at tune ind og være tilstede i nuet.

Børne var faktisk i fordybelse.

Erkendelse at børnene kunne være i processerne og børnene oplever ikke kaos og vigtigt at vi skal kunne være i det.

Finde en balance – i at guide børnene.

De børn der ikke er med, klare den alligevel.

At organisere baser, hvor børn kan være inde og ude af.