Vi skaber LegeKunst

Her på siden kan I læse en guide til, hvordan I kan lave LegeKunst.

Illustrationen herunder giver et overblik over opbygningen af et forløb – klik på illustrationen for at springe til et bestemt punkt. Undervejs i beskrivelserne er der links til yderligere info, gode eksempler og mere.

Illustrationen kan printes ud som plakat her.

Tal med kolleger Undringer Find en kunstner Undring Forløbet Opstartsrefleksion Kunstnerisk værksted LegeKunst aktioner Midtvejsrefleksion LegeKunst aktioner Opfølgningsrefleksion LegeKunst aktioner Statusrefleksion Kunstnerisk værksted

TAL MED KOLLEGER

FIND EN MAKKER Find en kollega f.eks. fra en anden stue som er med på at være LegeKunst ansvarlig hos jer. Vi foreslår, at I arbejder med to børnegrupper på samme dag i samme dagtilbud med samme kunstner (45 minutter til hver børnegruppe og efterfølgende refleksion).

TAL MED DIN LEDER Det er vigtigt, at jeres leder er involveret for at LegeKunst bliver endnu bedre. Lederen skal være med på alle refleksionsmøder. Vi foreslår, at et LegeKunst forløb strækker sig over ca. 3 måneder. Dvs. aktioner ca. en gang om ugen.

NEDSÆT EN AKTIONSLÆRINGSGRUPPE Vi har valgt aktionslæring som den gennemgående metode for udvikling af praksis i LegeKunst. Aktionslæring handler om at være nysgerrig, undrende, observerende og reflekterende i egen praksis og herudfra lære af egne processer og erfaringer. Metoden understøtter professionsudvikling og kompetenceløft hos alle de involverede parter og sikrer et fælles sprog på tværs af fagligheder.

INSPIRATION

Pædagog og leder fra et børnehus fortæller om deres forløb:

Hør forskellige aktører fortælle, hvad man kan få ud af LegeKunst: 

UNDRINGER

Tal med jeres LegeKunst kolleger og leder om følgende:

 • Hvad er vi nysgerrige på?
 • Hvordan vil vi arbejde med børnenes eget perspektiv?
 • Hvordan kan vi arbejde med kunst og kultur som en del af vores hverdag?
 • Hvilke pædagogiske temaer diskuteres blandt medarbejdere lige nu?

Send den undring I synes er vigtigst lige nu til kunstneren. Ud fra jeres undring skal kunstneren planlægge en aktivitet, I som voksne kan gennemføre sammen på det kunstneriske værksted.

FIND EN KUNSTNER

Er I åbne for alle typer kunst eller er der en særlig type kunst I kunne tænke jer? Sørg for at lave en aftale så kunstneren kan komme til jeres opstarts-refleksion.

Jeres leder kan kontakte kommunen og undersøge, hvilke kunstnere der er tilgængelige i jeres kommune.

INSPIRATION

Fortællinger fra tidligere forløb med forskellige typer kunst:

Hvordan man kan skabe koncentration ved hjælp af kunst:

FORLØBET

ARBEJD GERNE MED TO BØRNEGRUPPER på samme dag i samme dagtilbud: f.eks. rød og gul stue. De to børnegrupper arbejder med samme tilknyttede kunstner i en fælles aktionslæringsgruppe.

OVERORDNET TIDSRAMME Varigheden af LegeKunst aftales i aktionslæringsgruppen. Vi har gode erfaringer med forløb på minimum 12 uger (3 måneder), heraf er der 2×4 uger med aktiviteter sammen med børn og kunstner. Disse uger kan også lægges hver 14. dag, så der er god tid til selv at arbejde med børnene imellem hvert kunstnerbesøg – på denne måde varer forløbet ca. et halvt år.

Hver aktivitet sammen med børnene varer 1,5 time, heraf 20 min. afsat til fælles refleksionstid.

INSPIRATION

Læs meget mere om aktionslæring her

Se en video om at arbejde med aktionslæring:

OPSTARTSREFLEKSION

Møde med kunstner, leder og pædagoger.

Her taler I om jeres undring med kunstneren og planlægger alle datoer for aktiviteter i LegeKunst. Tal om hvordan materialer, leg og eksperiment kan understøtte jeres undring og hvordan I vil følge børnenes spor.

I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

• Hvad vil vi gerne udforske i vores pædagogiske praksis i forhold til leg, dannelse, kunst, kultur, samskabelse og æstetiske processer?

• Hvilke gode erfaringer eller udfordringer har vi, som vi gerne vil arbejde videre med?

• Er der noget særligt i vores dagligdag, som vi gerne vil udvikle eller forandre?

INSPIRATION

Andre institutioners refleksionsværktøj udviklet i praksis:

KUNSTNERISK VÆRKSTED

Her står kunstneren for en aktivitet med pædagogerne om sit bud på arbejdet med undringspunktet, ca. 2 timer. Dagtilbuddets øvrige pædagogiske personale kan deltage, da det kan give god inspiration til hele huset.

Afvikles ofte uden for almindelig arbejdstid på personalemøde/pædagogisk møde eller pædagogisk dag. Det er vigtigt, at alle i dagtilbuddet informeres om LegeKunst-forløbet, så kollegerne kan være med til at bakke op om og være engageret i jeres forløb, og måske få lyst til selv at kaste sig ud i at bruge såvel aktionslæring, som i at undersøge æstetikkens sprog.

Efterfølgende kan I detalje-planlægge forløbets indhold for hver af de to børnegrupper, hvor I fordeler opgaver og ansvar.

LEGEKUNST AKTIONER

Her går kunstneren forrest i LegeKunst aktionerne, som I alle deltager ligeværdigt og aktivt i. Det er vigtigt med fælles planlægning, hvor I taler sammen om jeres roller og deler jeres faglige perspektiver. Vær i både planlægning og aktioner nysgerrige på at følge børnenes perspektiver.

Hver aktivitet sammen med børnene varer 1,5 time, heraf 20 min. afsat til fælles refleksionstid:

 • Skete der noget uventet i dag?
 • Skal vores undringspunkt og vores aktiviteter justeres?
 • Hvordan samskaber vi?
 • Hvordan bliver vi bedre til at følge børnenes spor?
 • Hvordan sikrer vi, at alle får mulighed for at byde ind?
 • Hvem går foran, ved siden af eller bagved – hvornår og hvorfor?

Aftal inden næste aktivitet – hvem gør hvad?

INSPIRATION

Inspiration til hvordan I f.eks. kan arbejde med fortælling og lyd:

Se klip fra tidligere LegeKunst aktioner i fuld gang:

MIDTVEJSREFLEKSION

Møde med kunstner, leder og pædagoger. Her reflekterer I 1,5 time over erfaringerne fra de første fire aktioner i forhold til jeres tidligere undring – undrer I jer stadig over det samme eller har I fundet svar på jeres undring? Er der kommet nye undringer?

Tal om hvordan I vil arbejde med de fremtidige aktioner, og det rollebytte, der skal ske.

Tag for eksempel udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke erfaringer har I gjort jer – er der sket noget uventet?
 • Hvilke tegn ser vi på leg, dannelse og samskabelse?
 • Hvordan lykkes vi med at inddrage og følge børnenes spor?
 • Hvordan samskaber vi?
 • Hvordan arbejder vi med proces før produkt?
 • Skal vores undringspunkt og vores aktiviteter justeres?

LEGEKUNST AKTIONER

Her går pædagogen forrest i LegeKunst aktionerne, som I alle deltager ligeværdigt og aktivt i. Det er vigtigt med fælles planlægning, hvor I taler sammen om jeres roller og deler jeres faglige perspektiver. Vær i både planlægning og aktioner nysgerrige på at følge børnenes perspektiver.

Hver aktivitet sammen med børnene kan vare op til 1,5 time, heraf er 15-20 min. afsat til fælles refleksionstid – med eller uden børn.:

 • Hvordan oplevede du dagens LegeKunst?
 • Skete der noget uventet i dag?
 • Hvad skete der med børnene?
 • Hvad har vi gjort i dag som vi ikke har gjort før?
 • Hvad skal vi have fokus på næste gang?
 • Hvad betyder rollebyttet for aktiviteterne for hvordan vi oplevede LegeKunst?
 • Hvordan bliver vi endnu bedre til at følge børnenes spor?

Aftaler inden næste aktivitet – hvem gør hvad?

OPFØLGNINGSREFLEKSION

Møde med kunstner, leder og pædagoger. Her reflekterer I 1,5 time over erfaringerne fra de sidste fire aktioner, og ser frem mod de næste fire aktioner, hvor pædagogerne skal arbejde alene med LegeKunst.

Tag for eksempel udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke erfaringer har vi gjort os – er der sket noget uventet?
 • Hvilke tegn ser vi på leg, dannelse og samskabelse?
 • Hvordan lykkes vi med at inddrage og følge børnenes spor?
 • Hvordan arbejder vi med at have mere fokus på proces end på produkt?
 • Hvordan lykkes vi med at inddrage og følge børnenes spor?
 • Hvilke konkrete ændringer har det samlede LegeKunstforløb skabt for børnene, personalet og dagtilbuddet indtil videre?
 • Hvad har vi lært om, hvordan kunst og kultur kan fremme leg og dannelse?
 • Hvilke elementer fra Den Pædagogiske Læreplan er kommet i spil under forløbet?
 • Hvordan vil vi arbejde videre med samskabende processer?

LEGEKUNST AKTIONER

Her går pædagogen forrest i LegeKunst aktionerne, som kun børn og pædagoger deltager ligeværdigt og aktivt i. Det er vigtigt i planlægningen at bruge den erfaring, I har fået fra jeres arbejde med kunstneren. Vær i både planlægning og aktioner nysgerrige på at følge børnenes perspektiver.

Hver aktivitet sammen med børnene kan vare op til 1,5 time, heraf er 15-20 min. afsat til fælles refleksionstid – med eller uden børn.:

 • Hvad betyder det for aktiviteterne at kunstneren ikke er der?
 • Hvad er vi nysgerrige på nu?
 • Hvordan oplevede du dagens LegeKunst?
 • Hvad skete der med børnene?
 • Hvad har vi gjort i dag som vi ikke gjorde før?
 • Hvad skal vi have fokus på næste gang?

Aftal næste aktivitet – hvem gør hvad?

STATUSREFLEKSION

Møde med leder, pædagoger og evt. kunstner. Det samlede forløb med undringer, erfaringer og fortællinger bearbejdes, og evt. nye aktiviteter planlægges. 

Tag for eksempel udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvilke konkrete ændringer har det samlede LegeKunstforløb skabt for børnene, personalet og dagtilbuddet?
 • Hvad har vi lært om, hvordan kunst og kultur kan fremme leg og dannelse?
 • Hvilke elementer fra Den Pædagogiske Læreplan er kommet i spil under forløbet?
 • Hvordan vil vi arbejde videre med samskabende processer?

 

KUNSTNERISK VÆRKSTED

Afhold et kunstnerisk værksted, evt. med kunstneren i forlængelse af statusrefleksionen, eller afhold et selv. I kan invitere hele personalegruppen til inspiration.

Kunstnerisk Værksted afvikles ofte uden for almindelig arbejdstid på personalemøde/pædagogisk møde eller pædagogisk dag. Det er vigtigt, at alle i dagtilbuddet informeres om hvordan LegeKunst-forløbet er gået, så kollegerne kan være med til at bakke op om hvordan I kan arbejde med LegeKunst i fremtiden. Måske får de selv lyst til at kaste sig ud i at bruge såvel aktionslæring, som i at undersøge æstetikkens sprog med deres børnegrupper.

GIV DET VIDERE

Del dagligt med jeres kollegaer, hvad I har oplevet i jeres LegeKunst forløb. Måske har de også lyst til at opleve leg, dannelse, kunst, kultur og samskabelse.

I er også meget velkomne til at dele jeres erfaringer med billeder eller video på vores digitale opslagstavle, LegeKunst Stjernetæppet her.