LEG, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, UDELIV, SAMSKABELSE, SKULPTUR

REGION: Nord
KOMMUNE: Thisted
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Vuggestuen Tumlehuset

Snudefortælling: Vuggestuen Tumlehuset (2022)

Undersøgelsesspørgsmål:

På hvilken måde kan arbejdet med natur og science understøtte børnenes sociale kompetencer, sprog m.m.

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det var udfordrende for pædagogerne at processen var så ”fri”. Det var svært for dem at der ikke er noget fast mål.

En pædagog italesatte at hun var i tvivl om hvorvidt denne børnegruppe (alder) kan finde ud af det, når der ikke er strukturerede rammer.

Kunstner oplevede i starten af de aftaler der var indgået, ikke altid blev holdt og han var i tvivl om hvad det handlede om. Bl.a. oplevede han en dag at der blev stillet perleplader og perler frem til børnene. Personalet var heller ikke sikker på hvorfor det skete et par gange at processen løb lidt af sporet, men oplevede at den meget løse struktur var svær at være i.

Gennem en god dialog fandt kunstner og personale frem til at finde andre rammer ved at trække processen ud af institutionen og væk fra det vante. Det gjorde at både voksne og børn var mere med. Der var mange muligheder. Det gjorde noget ved alle både børn og voksne.

Det åbnede op for mange muligheder så som tur ved stranden eller på et græsareal.

Det var godt at komme væk og se hvad de kunne finde og så skabe noget ud fra.

De voksnes indstilling blev en anden. De var mere til stede og afventende. Det skabte dialoger om at bryde vanens magt.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnenes spor blev fulgt. I starten var det svært men de voksne lærte ”at sidde mere på hænderne”. Der blev stillet materialer til rådighed og så viste børnene hvad de ville bruge dem til. Børnene havde mange ideer.

Et par børn skabte ”Landart i bevægelse” ved at løbe en tur med en strimmel af det papir de havde arbejdet med.

Et andet barn havde lavet ”en fisk” og de voksne greb den og skabte en leg med ”fisk” i naturmaterialer.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Efter LegeKunst er der flere af børnene der gerne vil male, de efterspørger det og de taler om materialerne bl.a. ler.

Projektet har udvidet deres horisont i forhold til at man kan male med andet end pensler og maling.

Et barn vil gerne sætte ”dudder” af ler på træerne

Børnene er blevet bedre til at ville mærke noget (taktil-sansen).

Der ses en tydelig udvikling hos børnene jævnfør undringsspørgsmålet.

Projektet har i lige så stor grad udviklet pædagogernes faglighed og praksis, der derved understøtter børnenes udvikling.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

En pædagog italesætter at hun var ude af sin komfortzone. ”Jeg er ikke kreativ, og når jeg skal lave noget, skal jeg vide præcist hvad jeg skal gøre” Men hun blevet fanget af det og udtalte; ”når jeg bliver optaget af noget, kan jeg se at børnene også bliver fanget af det”.

De voksne har lært at de kan tage det mere med ro og ikke have fokus på produktet, men se mere på hvad børnene gør.

Pædagog: ”Det er spændende at se hvad der sker når de voksne ikke blander sig.”

At følge børnene har fået et andet fokus end tidligere. I det øvrige hus, bliver det italesat at det at sidde på hænderne ikke er at springe over hvor gærdet er lavt

De voksne har også lært at det er vigtigt at ændre konteksten når man føler man er gået lidt i stå. Det kan også bruges i andre situationer. Og at det ikke er så farligt at være i det uvisse.

De voksne er blevet bedre til at få øje på de små ting. De har oplevet at kunstneren er meget begejstret over små ting. Pædagog; ”Nåh ja, det kan vi også blive begejstret over.” :0)

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Alle institutioner i Thisted kommune arbejder løbende med aktionslæring. Det har ikke været en anderledes form end det de er vant til, om end denne aktionslæring er mindre struktureret.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Henrik er ofte målrettet i sit andet arbejde og det har været en udfordring for ham at han ikke skal have styr på alt. Det er vigtigt at holde alt åbent. ”Jeg går ind på mit værksted på en anden måde, og er blevet bedre til at give mig tid til at kikke på hvad det er der sker.” Det er han meget taknemmelig for.

Der har undervejs været mange gode refleksioner bl.a. hvordan bryder man vanens magt?

Det har været spændende at være i projektet bl.a. grundet den tid der er afsat til refleksionerne. Det har dog været svært at holde fast i dem grundet pædagogernes mange opgaver.

Spørgsmål til pædagogerne. Hvad tænker I selv at planen skulle være (i forhold til at afsætte tid til løbende refleksion)?

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Pædagogerne har reflekteret over om projektet kunne have været noget andet hvis det var foregået i foråret.

Der var meget der kunne lade sig gøre i denne periode (efterår/vinter. Det var dog lidt en udfordring, men god oplevelse alligevel.

Pædagog: ”Det kunne være fedt at have en rulle papir i institutionen og noget ler at arbejde videre med.”

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Tumlehuset vil fortsat være med i LegeKunst eller lignende projektet og på eden måde arbejde med kunst, kultur og æstetiske processer, foruden at arbejde videre med de ting de har lært undervejs.