DANS, FÆLLESSKAB, DANNELSE, SAMSKABELSE

Region: Hovedstaden
Kommune: Helsingør
By: Helsingør
År: 2019/20
Kunstner: Yasmin Elvira Steenholdt
DAGTILBUD:
Børnehuset Rosenkilden

Vi har skabt en ny legekultur blandt børnene. Denne nye legekultur har givet børnene en ny tilgang til hinandens input og ideer i legens udvikling. Vi har skabt et fælles sprog, som vi ser resulterer i, at børnene har en mere inkluderende tilgang til hinanden både i hverdagen og i legen.

Vi oplever, at vores autoritet overfor børnene er blevet styrket gennem LegeKunst. LegeKunst har skabt et redskab der, som oftest, løser hverdagskonflikter på en positiv måde, hvor hverken barn eller voksen står tilbage som ”taberen”. Vi har fået øjnene op for, at LegeKunst er et redskab, som kan bruges til at skabe lettere overgange for børnene i dagligdagen. Vi ser, at børnene har fået redskaber til at bruge LegeKunsten til at agere i og rumme de situationer der normalt er udfordrende for dem.

Vi har opbygget et samarbejde hvor vores mantra er ”Ja og..”. Dette skaber en enorm tryghed, at man ved, at uanset hvad man siger vil ens kollegaer/samskabelses venner altid sige ”Ja og..”. Denne tryghed gør det nemmere at turde slippe kontrollen og på den måde turde give helt slip og bare følge med strømmen af kreative ideer og opdagelser.

Vi ser, at de udsatte børn ikke på samme måde er på overarbejde i fællesskabet, som inden LegeKunsten blev en del af vores dagligdag.

Vi vil i det næste afsnit fortælle om to solstrålehistorier:

P er en pige som har gennemgået en stor udvikling. P har haft en negativ status i fællesskabet. Dette da hun ikke bruger sit sprog men i stedet skriger. Hun har svært ved at gøre sig forståelig overfor de andre børn og voksne. Hun har, gennem LegeKunst, skabt dannelsesredskaber som hun kan bruge i hverdagen. P har f.eks. opbygget en ny legerelation. Før gik P fra leg til leg hele tiden, men nu ser vi at hun bliver længere tid i én leg. LegeKunst har således hjulpet P til at ændre hendes status i fællesskabet til en mere positiv status. Hun kan bedre rumme de voksnes grænsesætninger i det hele taget har P’s forhold til de voksne ændret sig. P forstår nu, at de voksne er der for hende og at vi vil hjælpe P med at gøre hendes særlige egenskaber værdifulde for fællesskabet. Vi så det klart og tydeligt en af de første gange i LegeKunst forløbet, hvor hun pludselig skreg meget højt – og vi spurgte ”Hvad sker der?” P svarede, stadig i skrig ”Edderkopper!!” herefter løb de voksne og en masse børn, sammen med P, væk fra området hvor ”edderkopperne” var….

En anden solstrålehistorie handler om en pige som vi her kalder M.

M’s selvværd er gennem LegeKunst blevet styrket. Selvom M ind i mellem falder tilbage til sit svækkede selvværd kan man hjælpe hende tilbage gennem LegeKunstens tilgange. M har fået succesoplevelser. Den frie ramme i LegeKunst har givet M selvtillid til at afprøve hendes ideer uden, at noget var rigtigt. Vi ser at hun har fået det bedre med f.eks. overgange i hverdagen. M og de voksne har sammen opbygget nye strategier for at skabe lethed i overgange. Letheden består f.eks. i at have en mere legende tilgang til overgangene.

klik på billedet for at se i større udgave