DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, MUSIK, BEVÆGELSE, FORTÆLLING, UDELIV

REGION: Hovedstaden
KOMMUNE: København
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Nordstjernen

Snudefortælling: Nordstjernen (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Vi har været gode til at kommunikere fra starten af og lært hinanden godt at kende, så vi har haft lettere ved at tale sammen. Det har været et super vigtigt element og har givet fleksibilitet imellem os.

Vi er en vant udflyttergruppe, der er vant til at komme ud, så det har været nemmere for pæd.

Ungerne taler stadig om Aska.

Samskabelsen har fungeret godt.

Besøget på NCAS (Naturcenter Amager strand) har givet et godt grundlag for det videre arbejde.

Vekslen mellem stederne har fungeret godt.

Kulturformidleren er kommet med ideer som er blevet grebet godt af pædagogerne.

Forskerne og vejleder fyldte for meget til at starte med, men igennem refleksioner, fik vi rettet ind, så de efterfølgende forløb blev mere på børnenes optagethed og følge børnenes spor.

Mængden af voksne har også været for stor. Men vi har dog kunne mærke at børnene bliver hurtigt trygge ved os (forskere og vejleder), også selvom der har været udskiftning af børn, fordi de gamle børn kan kende os.

Den pædagogiske leder understøtter projektet ved at opmuntre og fjerne logistiske forhindringer, som har lettet hele projektet for resten af gruppen.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Hvis der er noget, der har fanget dem, så har vi støttet op om de lege. Børnene er blevet mere selvsikre og modige.

Et barn ville ikke lege med vand, et andet barn ville ikke have bare tæer, men de endte med at være blandt de mest våde.

De blev stillet flere ting frem, så børnene selv kunne dykke ned i det, de synes var spændende. (male med vand på væg, vaske ting, hælde vand, bade i vand, konstruktion, fantasi med deres egne kroppe – det sansemotoriske )- de kunne finde deres egne rum i legen. De kunne gribe det på hver deres måde.

Et barn begyndte at lave en mudderkage, som tiltrak de andre børn som så deltog i legen. Pædagogen understøttede og fastholdte legen ved at tale om kagen.

Pædagogerne forberedte børnene inden aktiviteten med bøger og sange, der gik igen. inden besøg på NCAS.

Man kunne derfor få en udvidet dialog om det. Og de tog historier med hjem til deres forældre.

Det kunne interessant at arbejde mere med deres fortællinger og få dem skrevet ud for at fastholde deres fortællinger. Det kan hele tiden genbesøges.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Børnene har lært meget gennem legene om vand og vi kan se, at det fortsætter og de er åbne overfor lege med vand.

De ældre er kulturbærere, som viser de nye børn på stuen, hvordan man leger med vand. Det er vigtigt, at nogle er modige til at gå forrest.

De får øje for hinanden og bliver hurtigt inspireret af hinanden. (mudderkagen)

Der er kommet relationer, som ikke har været der før. De samarbejder – den ene hælder, den anden griber.

Vi gør det sammen – f.eks. stå alle sammen med bare tæer i vandpytten.

Vi har et fællesskab i at være nysgerrige sammen.

Alle børn kan rummes i vandlegen. Fra fin til grovmotoriske lege. Al deltagelse er accepteret. Der er ikke en rigtig måde at gøre det på. De har kunne deltage i deres eget tempo. Også de mere voldsomme lege.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Pæd. skulle vaske rutsjebane, som var beskidt og hentede vand og sæbe og straks greb børnene det og gik i gang med at vaske hele rutsjebanen. De har mod på at kaste sig over vand aktiviteter.

Børnene leger flere lege sammen, bla. en leg inspireret af bukke bruse, som skal drukne i vandet. Pædagogen understøtter initiativerne.

Vi fanger børnenes initiativer, som f.eks. en fantasi om en vanilietrold, som de gik på legepladsen for at finde.

Pæd. er blevet inspireret af kulturformidlers brug af legeplads – man bliver lidt blind på sine egne omgivelser ift. hvordan man kan bruge legepladsen. Bla. et hul, som var oplagt til at lave vandpyt i, som pæd. ikke selv havde set.

Det kunne udnyttes i det fremtidige planlægsarbejde. Vi har brug for andres perspektiver til at åbne vores verden. Pæd. vil gerne hele tiden udvide og skubbe til børnenes horisont.

Bruge spørgsmål til at inspirere til leg. F.eks. hvad er håndjern? Og så lege tyv og røvere.

Pæd. er opmærksom på hvad og hvordan børnene leger og følge de spor. Pæd. er blevet mere nysgerrig og åben overfor de enkelte børn og deres forudsætninger for at deltage i legen. Fange de enkelte børns leg i de små øjeblikke. Pæd. er opsøgende og spørger ind til deres lege.

Pæd. har øje for at skabe pladsen til alle børns forskellige forudsætninger ift. hvordan de bedst trives.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Pæd. synes at det har været superinspirerende at arbejde på denne måde.

Dog ville det have være bedre, hvis begge pædagoger kunne have deltage i refleksioner. Det er et bespænd at få tid til at reflektere sammen, når det er vuggestuebørn.

Refleksioner lige efter forløb har været supergodt. Så det må gerne prioriteres fremadrettet.

Vi har hele tiden kunne rette til i forhold til børnegruppens behov.

Det har også været godt at forskerne har kunne facilitere og spørge ind under refleksionerne.

Kulturformidler er vant til at arbejde med aktionslæring.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Blevet klogere på hvad et godt samarbejde med en daginstitution er.

Mere erfaring med rammerne på daginstitutionen.

Refleksionsmøderne har været særlig givende.

Har fået med erfaring at komme ud til nogle, som hun ikke kender og at have en udviklingsforløb med den samme børnegruppe.

At kunne have børnenes tillid og fortrolighed.

Lege KUNST var udskiftet med science, så der er kommet masser af æstetiske udtryk/skabende processer hos børnene i de forløb alligevel.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Skal til at flytte til ny legeplads og er meget nysgerrige på at følge børnenes mod på vandlege til at finde på nye aktiviteter der.

Arbejder med fokusbørn, hvor vi arbejder på at skabe rum for at barnets særlige forudsætninger og interesser, så vi kan integrere vores erfaringer fra legekunst med at skabe rum for lege ud fra forskellige forudsætninger.

Samle vores erfaringer op i værktøj som f.eks. edderkoppen, der kan deles med kollegaer. Dele små øjeblikke med kollegaer om vellykkede lege.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Der er mange former for kunst i børns kreative processer/skabende processer, som vi vil have øje for og forfølge.

Stille elementer til rådighed som børnene kan inspireres.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Huske at viden dele og tydeliggøre det arbejde vi laver overfor de andre pædagoger i huset.