FORTÆLLING, UDELIV, DRAMA, TEATER, BEVÆGELSE, MUSIK, FÆLLESSKAB, SAMSKABELSE, LEG, KUNST, KULTUR

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Grejsdalen

Snudefortælling: Grejsdalen (2022)

Fra det daglige pædagogiske arbejde ved vi at børn holder meget af fortælling og musik, men vi gør det oftest som enkeltstående aktiviteter. Men kan vi blive bedre til at inddrage det i det pædagogiske arbejde inden for andre områder? Eksempelvis i forhold til natur og science, som fylder meget i vores hverdag. Og kan vi gøre det på en måde så børnene får endnu mere plads til at lege?

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har været en både spændende og givtig oplevelse. Både for børn og dagplejerne og for kunstneren. Generelt er det gået godt, men for dagplejen var det helt nyt med konceptet om LegeKunst.

Så undervejs har vi både skulle lege sammen og finde ud af hvordan vi organiserer det hele – og ikke mindst blive kloge på hvad vi hver især håbede at få ud af projektet.

Men det gode er, at det fandt vi ud af hver gang, til glæde for børnene.

Konceptet med en kuffert fyldt med legeting, gjorde at vi hele tiden, med få greb, kunne tilpasse efter situationen og vi som dagplejere kunne være med til.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Vi har holdt stramt på vores koncept med at børnene er dem der tager ting op af kufferten og dermed styrer retningen for legene. Efter hver workshop har vi endvidere evalueret på om vi er lykkedes med at give børnene plads. Det synes vi, at vi er, og er blevet bedre og bedre til undervejs.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Det er endnu lidt for tidligt at bedømme. Vi kan se de har haft glæde af det, når vi har gentaget nogle af legene.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Det er også lidt tidligt at bedømme, men vi synes vi har fået et skarpere syn på hvordan vi kan følge børnenes spor, samt at vi har udbygget vores muligheder i forhold til kunst og kultur.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været meget spændende og også meget nyt for os. I den sammenhæng har det givet os en del, at skulle lave vores egne refleksioner og evalueringer. Det har givet noget i forhold til vores egen rolle i projektet, og det har givet noget i forhold til vores dialog med kunstneren undervejs, samt en voksende forståelse omkring mulighederne i kunst og Kultur.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

For kunstneren har det været virkelig spændende at arbejde sammen med dagplejerne. Det har både givet en forståelse af hvad det vil sige at være dagplejer kontra daginstitution. Og så har det givet en masse spændende idéer retur til kunstneren. Dagplejerne har en meget stor erfaring med nærvær og leg, ligesom at de alle gennem årene har opsnappet sig interessant viden om både natur/science og sang/historiefortælling. Så kunstneren er derfor også ekstra glad for oplevelsen af at dette har været et meget ligeværdigt forløb, hvor alles viden betød noget.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

De er stadig nysgerrige på at lære mere om hvordan man kan inddrage Kunst og Kultur i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil forsøge at køre det ind i hverdagsaktiviteter, sådan at det ikke er en ”særlig” aktivitet.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Hvordan kan vi overfører idéerne til kortere hverdagsaktiviteter.