FORTÆLLING, UDELIV, LEG, BEVÆGELSE, FÆLLESSKAB, ÆSTETISKE PROCESSER

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Vejle
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Grangård

Snudefortælling: Grangård (2022)

Vi er tre daginstitutioner der er vant til at lave kulturaktiviteter på forskellige måder. Vi holder til i en by med seminarie, musikfestival og RemidaCenter og som ud fra sin størrelse er en meget aktiv by.

Det vil vi gerne tage udgangspunkt i og se om vi dels kan skabe noget hvor vi og børn på tværs af Jelling inspirerer hinanden og som giver os nogle nye vinkler på leg, kunst og eksperimenter. Så vores undren i forhold til det er:

– Hvordan kan vi samarbejde på tværs af daginstitutioner sammen

– Hvordan kan vi udvide mulighederne for leg og kunst

– Hvordan kan det gøres gennem en fortælling som vi skaber sammen

– Hvilke legeaktiviteter og pædagogiske aktiviteter kan der laves omkring det at finde på og fortælle en historie sammen

– Hvordan kan vi bringe andre kunstarter ind under historiefortælling

– Hvordan kan vi skabe fællesskab omkring historiefortælling

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har været et vildt ridt, med mange sjove stunder og også gode erfaringer med hvad der virker og ikke virker.

Det er lykkedes at skabe et fællesskab om projektet der har holdt hele vejen, også selvom der var ting der ikke lykkedes helt som vi havde planlagt.

Børnene har bidraget med input til den historie vi alle oplevede undervejs og de har kunnet genkende deres egne input.

Vi fik også lavet en bog ud af det, selvom det ikke var det vigtigste, ligesom der blev skrevet to sange også.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnene adopterede idéen med det samme og begyndte allerede fra start at byde ind med idéer og hvis ikke de var med i næste kapitel, blev der spurgt ind til hvornår det så kom med.

Børnene var også meget nysgerrige på hvad børnene fra de andre institutioner havde fundet på.

Så det er blevet til børnenes lege og det er blevet til børnenes historie.

Og ikke mindst lykkedes det at lave et cykelløb på monumentområdet i Jelling som ikke var en cykel konkurrence, men en fælles cykeltur.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Vi kan foreløbig se at børnene snakker meget om hele historie og er interesseret i at lege med cykler, som var en vigtig ting i projektet. Om det bliver ved, ved vi endnu ikke.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Om det er at handle anderledes, ved vi ikke, men vi er pt. meget optaget af at lave noget tilsvarende igen. Så det indikerer at vi har taget en del af det til os allerede.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Meget interessant, selvom det også kan være svært at gøre det på tværs af institutioner. Men aktionslæringstilgangen er med til at sikre at vi leger og eksperimenterer, fremfor at lave særlige læringsforløb, hvor børnene skal lære om et specifikt emne.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Han har været meget begejstret. Særligt over den store vilje til at eksperimenter undervejs. Det har også givet ham muligheden for at udfolde mulighederne i historiefortælling til nogle helt nye områder og til et meget stort omfang.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vi er fortsat nysgerrige på at arbejde sammen på tværs af daginstitutioner.

Vi er også fortsat interesseret i at eksperimenter sammen med børnene.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Målet er arbejdede videre med de mange forskellige former for kunst og kultur. Gerne i et nyt samarbejdsprojekt, hvor vi også kan inddrage skolen i Jelling.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

At vi husker at det også skal kunne fungere i en helt almindelig hverdag.