LEG, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, MUSIK, BEVÆGELSE, PERFORMANCE

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Galaksen – Solstrålen og Stjerneskuddet

Snudefortælling: Galaksen – Solstrålen (A) og Stjerneskuddet (B) (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

A: Vi kunne godt have tænkt os en større samskabelse – manglede at se ideer udvikle sig.

Vi oplevede ikke samskabelse mellem kunstner og personale.

B: Vi oplever en god samskabelse mellem musikkunster og os pædagoger. Der har været et godt samarbejde fra starten med løbende dialog i forhold til børnenes udvikling og deltagelse i LegeKunst-forløbet.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

A: De er blevet mere aktive, både i brug af instrumenter og deltagelse i sanglegene. Det har været vigtigt, at der har været god tid til at børnene kunne sidde i sofaen, observere og blive klar til at deltage i egen tempo. Børnene har haft medbestemmelse og taget ejerskab. Timen har til tider været for kaotisk og der har været behov for mere voksen styring, for at det har været rart at være i.

B: Børnenes perspektiver er kommet til udtryk igennem legene, hvor de har haft mulighed for indflydelse og medbestemmelse. De har været kreative i legene og brugen af instrumenter. Vi oplever en glæde hos børnene når vi synger til samling og leger forskellige sanglege. Børnene deltager så godt de kan ud fra deres individuelle behov og udviklingsniveau. Nogle børn skal hjælpes og have rykket deres grænser og komme ud af deres komfort zone.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

A: Da det var børn sammensat fra forskellige grupper, var vi spændt på om børnene ville lege sammen på tværs. Dette var der kun meget lidt af. Da rammerne var nye, var nysgerrigheden på omgivelserne mere spændende end selve aktiviteten.

B: Vi oplever en udvikling hos nogle børn og de har fået mere gåpåmod i forhold til at tage initiativ, indgå i leg og nye legerelationer.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

A: Vi har fået fokus på musik, og bruger det mere planlagt i hverdagen

B: Vi gør meget af det i forvejen i det daglige arbejde, men vi har fået fokus på at vi fremover vil anvende mere musik og instrumenter i pædagogiske lege og aktiviteter.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

A: Vi oplevede at børnene begyndte at vise genkendelse fra gang til gang.

Dette bruger vi når vi arbejder videre med musikaktiviteter nu.

B: Det har været spændende at se udviklingen hos børnene fra gang til gang. De byder skiftevis ind, genkender og er gode til at huske strukturen i LegeKunst-forløbet.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

A: Tina kan se hvad det kan blive til, og har oplevet udvikling fra dag 1. Har oplevet faglighed og godt samarbejde. Det er lykkes med de 25/75 %. Der har været nogle gode snakke på begge hold, mellem kunstner og medarbejder. Der har været nogle gode undringen og gode dialoger.

B: Tina har oplevet godt samarbejde og faglighed fra starten. Hun har oplevet vi har været gode til at inddrage og lege med børnene. Vi har haft gode refleksioner fra gang til gang og snakket meget om hvordan vi kunne gøre anderledes og få alle børn med.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

A: Vi vil gerne have musikken mere ind i den pædagogiske praksis og fastholde børnene i denne aktivitet.

B: Vi er nysgerrige på hvordan vi tilgodeser flere børn og fanger deres interesse ved hjælp af musikken i det pædagogiske arbejde og samtidig tager højde for det enkelte barns individuelle behov og udviklingsniveau.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

A: Vi vil have fokus på at lade vær med at gribe ind med det samme det bliver kaotisk, afvente og se hvad sker – hvad fører kaos til. Hvad sker der, hvis jeg gør noget andet midt mellem børnene i stedet for at stoppe børnene. Der skal masser af bevægelse på. Hvad sker der hvis man sparker fodbold med et rasle- æg.

B: Vi vil være opmærksomme på at slippe kontrollen og blive i kaos for at se hvad der sker og hvordan legene udvikler sig.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

A: Der skal være en tydelig ramme, hvor det er muligt at udvikle i forskellig retning.

Det var til tider så abstrakt at børnene blev utrygge i det. Det var så utydelig hvad der forventes at de voksne, at det skabte utryghed hos dem.

B: Vi er opmærksomme på at skabe tydelige rammer for børnene. Gentagelse er godt for forudsigeligheden, børnenes udvikling og mestringsevne.

Vi er opmærksomme på at følge børnenes spor.