Leg, dans, musik, drama, fortælling

REGION: Syd
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Egeknoppen

Institution: Egeknoppen

Periode: Jan-Marts 2022

Leder: Karen Dorte Sand

Kunstner: Mette Trillingsgaard

Kunstart: Musik

Opstartsmøde: Dec 2022

Legekunst i Egeknoppen

Pæd. Leder Karen Dorte S. Simonsen

SNUDE

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Vuggestuen:

Børnene har været meget tillidsfulde og taget godt imod Mette. Selv de børn der plejer at være reserveret overfor nye voksne har vist Mette tillid.

I vuggestuen er der blevet sat instrumenter frem inden LegeKunst start hver torsdag, det har vagt børnene interesse og de har selv kunnet indtage lokalet i deres eget tempo, med udgangspunkt i instrumenterne.

Børnehaven:

Børnehaven har oplevet samskabelsen meget positiv.

Både det Mette har budt ind med og det som Mette og personale har fået skabt sammen det har skabt forandringer. Personalet oplevede, at det blev svært at følge børnene spor, da mange børn havde en stemme, som skulle høres.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Vuggestuen:

I vuggestuen har det været lidt svært at følge børnene spor, da det også er vigtigt for denne aldersgruppe at programmet er genkendeligt og struktureret.

Hvis børnene er blevet utålmodige og ikke har kunnet sidde ned til en sang har de voksne skiftet aktivitet fx til en bevægelsessang og på denne måde taget udgangspunkt i barnets perspektiv.

Børnehaven:

Børnene havde mange spor, der skulle følges – det blev lidt svært at få tid til alles ideer.

Der blev udviklet et billetsystem med numre, så alle fik mulighed for at vælge og vidste hvornår det blev deres tur. Der er på denne måde blevet afprøvet forskellige metoder, hvorpå man kan følge børnene spor, trods at der er mange stemmer der skal høres.

På et tidspunkt i forløbet, blev det svært at komme med nye tiltag/indslag for børnene havde ikke lyst til at tingene skulle skiftes ud, da de ikke var færdige med det de lige havde lært/prøvet.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Vuggestuen:

Personalet oplever at en af pigerne fra vuggestuen, har fået øjnene op for flere andre børn end hun har haft tidligere, også når der ikke er LegeKunst.

Børnehaven:

Personalet har pt ikke oplevet de store ændringer med hensyn til lege og lege relationer.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Vuggestuen:

Det er blevet lettere at inddrage instrumenter til samling. Trommerne er det instrument, som er lettest at bruge, når man som voksen er alene med en børnegruppe.

Børnehaven:

Personalet vil som noget nyt begynde at bruge klassisk musik til fx samling. Børnehaven vil bruge nogle af de nye sange/ideer i andre sammenhænge fx på legepladsen. De vil derudover gøre mere brug af instrumenter

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Vuggestuen:

Det har været spændende. Der sker en undring og personalet har derudfra ændret praksis. Fx i stedet for en stor gruppe, vil de prøve at dele børnene i lille- og storgruppe. Denne ændring af praksis kommer på baggrund af at de oplevede at de mindste vuggestuebørn var mere deltagende, en dag da de største børn var fraværende. Det vil med denne ændring måske blive lettere at følge det enkelte barns spor, da der er færre børn at følge og der er mere tid og plads til det enkelte barn.

Børnehaven:

Børnehaven vil prøve at dele børnene i to grupper, så der er 7-8 børn i stedet for 14/15 børn, samt lave kortere seancer.

Da årgang 2017, som har deltaget i LegeKunst flytter hus pr 1. april, prøver Rødderne at tage nye børn med i et LegeKunst forløb for at se, hvad der så sker. Bliver processen med LegeKunst forankret i hele børnegruppen, hvis der skiftes ud??.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Mette fortæller at det har været spændende at komme i institutionen.

Det har været sjovt at prøve at arbejde med en institution, der i forvejen arbejder meget med musik. Personalet har været god til at komme med nye ideer og lave observationer.

Musikken kan noget – det kan samle

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vuggestuen:

Hvad sker der, når børnene deles i lille- og storgruppe?

Børnehaven:

Implementerer LegeKunst i en ny børnegruppe med yngre børn.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vuggestuen:

Vuggestuen vil bruge det til ”motorisk samling”. De vil bruge det som en del af hverdagen, ikke kun torsdage, men korte seancer hver dag.

Børnehave:

Børnehaven vil bruge det til samling.

Evt. inviterer børn fra 2017 over til de mindre børn, så de kan være med til at implementere nye sange og lege.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Vær obs på, fortsat at bruge det klassiske musik til at lytte -og bevæge sig til.

Fortsætte med at bruge instrumenter.

Obs på fordele og ulemper ved at dele børnene i endnu mindre grupper, da det giver plads til børnene og lettere af følge børnenes spor.

Præsenterer børnene for forskellige musikarter – dannelse.

Linke klassisk musik til forældrene, så de kan se hvad der foregår og hvad vi laver til musikken.

klik på billedet for at se i større udgave