LEG, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, BILLEDKUNST, MALERI, FORTÆLLING

REGION: Sjælland
KOMMUNE: Næstved
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Alle børnehaver og SFO´er (førskole-grupperne)

Snudefortælling: Fortællinger i bevægelse (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

LegeKunst-forløbet Fortællinger i bevægelse har i foråret 2022 været rullet ud i alle børnehaver og SFO´er (førskole-grupperne) i Næstved kommune. 900 førskolebørn har således besøgt Kunsthallen Rønnebæksholm og en kunstner/kulturformidler fra Billedskolen, da de gik i børnehave og igen efter de var startet i SFO (skiftet sker pr. 1/4 i Næstved kommune).

Den overordnede SNIP-fortælling lød: ”Hvordan kan vi sige JA til hinandens idéer”, og handlede om, hvordan børn og deres pædagoger sammen med kunstnere på Rønnebæksholm kunne mødes i et kreativt `åbent rum´, og sammen skabe fortællinger, der kunne være med til bygge bro i børnenes overgang fra børnehave til SFO. Fortællinger i bevægelse har i 2022 haft både et performativt, et fortællende og et billedkunstnerisk fokus.

Samskabelsen skete fra årets start, hvor pædagoger fra alle børnehaver og SFO´er mødtes med kunstnerne (i alt fem kunstnere) til fælles online opstarts-seminarer (i januar) inden forløbene startede. Kunstnerne har haft teten på, hvad der skulle ske på besøgene på Rønnebæksholm – nemlig arbejde med en fortællerkuffert, skyggespil og foldefigurer/stangdukker – mens pædagoger og børn har kunnet arbejde videre hjemme i institutionerne (de fik fx en lille kuffert med hjem med skyggespilsfigurer (i børnehaven) og stangdukkerne (i SFO´en)).

Ved det enkelte besøg på Rønnebæksholm har pædagoger og børn haft en gave med til kunstnerne. Det kunne fx være en leg eller en sang, og dagene startede med at `pakke denne gave ud´ – altså lave aktiviteten styret af pædagoger og børn. Herefter tog kunsterne hul på de planlagte aktiviteter – altid i dialog og samspil med både pædagoger og børn, hvilket betød at der var plads til variation i de enkelte forløb.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Fortællinger i bevægelse har ud fra en fast ramme (med udgangspunkt i en kuffert fyldt med artefakter) inviteret børnene til at skabe en fortælling sammen med kunstneren.

Børnene har således været med til at vælge figurer/karakterer/rekvisitter til en historie, som opstod i nuet ud fra kuffertens indhold. Børnene har også lavet (tegnet og malet) foldefigurer, der efterfølgende blev sat på pinde og derved `forvandlede´ sig til stangdukker, som kunne bruges i skyggespil og fx genfortælle historien.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

En af projektets målsætninger var at skabe en fælles forbindelse mellem børn fra forskellige børnehaver, så børnene havde en fælles reference, når de mødtes for første gang i SFO´en. Håbet var i den forbindelse også, at børnene havde haft oplevelser og leget lege, som de kunne bruge i den ny SFO-kontekst og i det ny fællesskab.

Det generelle indtryk er, at den fælles reference ikke har fyldt meget i børnenes første møder i SFO´en, hvor de skal forholde sig til en ny virkelighed og hverdag. Når SFO-børnene kommer på besøg på Rønnebæksholm, er der imidlertid en klar genkendelse og en masse indtryk og oplevelser, der genfinder sig i børnene bevidsthed. Børnene selv er ikke meget artikulerede om, hvad de præcist har lavet på Rønnebæksholm (eller `det hvide slot`, som et barn kalde det), da de var der i børnehaven. Men de har en klar (fælles) oplevelse af, at her har de været, leget og lavet historier tidligere.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Mange af de deltagende pædagoger giver udtryk for at have fået inspiration og idéer til at arbejde med bl.a. fortælling. Andre pædagoger har også nævnt, at det kan være udfordrende at navigere i et samskabende og `åbent´ rum, der ofte medfører en form for kaos og tab af overblik. Snip-snap-snude begreberne har i nogle institutioner ført til nye måder at tilrettelægge og evaluere kreative forløb på.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Kunstnerne har haft en lærerig proces, der har budt på mange nærværende øjeblikke og vigtige samskabende oplevelser med børnene. De har også været udfordret pga. mange institutionsbesøg til den enkelte kunstner og flere `corona-forhindringer´

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Der er fortsat en nysgerrighed i forhold til, hvordan LegeKunst-forløbet og arbejdet med det legende, kunstneriske element og æstetiske processer kan gøres endnu mere relevant i forhold til brobygningsarbejdet og være med til at skabe et unik fælles fortælling for de 900 kommende skolebørn, som skal deltage i projektet i 2023.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Projektet gentager sig heldigvis i 2023, og de erfaringer – både succeser og udfordringer – der er gjort i 2022-forløbet, bliver taget med til næste år.

Der vil i det ny forløb være et styrket fokus på overgangen mellem børnehave og SFO, der skal arbejdes med portaler. De kunstneriske aktiviteter bliver i 2023 rettet mod billedkunst, så det bliver muligt at fordybe sig mere samtidig med, ligesom genkendeligheden bliver større fra første til andet besøg.

klik på billedet for at se i større udgave