DIGITALE MEDIER, BEVÆGELSE, DANS, MUSIK, FÆLLESSKAB, SAMARBEJDE, SAMSKABELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, KULTUR, KUNST, DANNELSE, LEG

REGION: Nord
KOMMUNE: Jammerbugt – LegeKunstGødning
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Dagplejen Jammerbugt Kommune – Legestue Åbybro gr. 3

Snudefortælling: Dagplejen Jammerbugt Kommune – Legestue Åbybro gr. 3

Vi har pt mange små børn, yngste er 1 år og ældste 2 1/2 . Vi er nysgerrige på om de kan holde fokus på aktiviteten, i længere tid. Skabe tryghed, når der startes nye aktiviteter op, samt skabe tryghed i en stor gruppe.

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Efter hver forløb har vi sammen evalueret på hvordan aktiviteten har forløbet og justeret til næste gang – det kunne fx være tydliger afslutning – rækkefølge eller en drøftelse af at det er ok at børnene ikke kan deltage 100%

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Vi har været opmærksomme på tegn fra børnene – hvad giver de udtryk for er sjovt – hvornår er de særlige aktiv deltagende? – hvornår trækker de sig ud – nogle børn har også kunnet udtrykke ønsker til bestemte danse eller musik. Vi har brugt billeder og video til at se på tegn fra børnene – deres optagethed af at efterligne de voksnes bevægelse – hvordan de opsøger hinanden og ikke mindst deres glæde ved aktiviteten.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Nej – ikke vi har set – opsøger måske mere hinanden på tværs af grupperne

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Er blevet endnu mere opmærksom på egen rolle i forhold til hvad det kræver af den voksne for at gøre børnene interesseret i/blive i aktiviteten.

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Selvom vi ikke havde de mest optimale betingelser for at arbejde med aktionslæring har det alligevel været meget godt at have evaluering efter hver gang – at kunne justere – og tilpasse efter det vi ser ved børnene – giver mere bevidsthed om hvor stor betydning læringsmiljøet har for børnenes deltagelse.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Har været meget givtigt at opleve denne aldersgruppe – at mærke deres begejstring og deres umiddelbarhed. Overraskende hvor meget de kan deltage

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Hvordan vi kan formidle andre udtryksformer til børnene end dem vi plejer – musik – dans. Optaget af at få erfaringerne fra denne proces med når vi planlægger andre forløb med dagplejebørnene. Oplevet at det har været positivt at forløbet har været så langt som det har – børnene har vist stor forventningsglæde inden hver gang – har efterspurgt at skulle danse.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vil være opmærksom på at tilbyde børnene andre udtryksformer – at det handler om at give børnene kendskab til det.

Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

At det er et rigtigt spændende projekt, både for dagplejerne og mig som pædagog at deltage i. Kunstnerens tilgang har også haft stor betydning for vores positive oplevelse. Dagplejebørnene spørger stadig efter hvornår Birgitte kommer og danser med dem.

Jeg som dagplejepædagog kunne ønske at have været klædt bedre på hvad min rolle skulle være i projektet – og så har det ikke været muligt at bruge Teams til at dele fortællinger og billeder med hinanden og med Birgitte – det har været rigtig ærgerligt for den fælles evaluering.