LEG, DANNELSE, KUNST, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, MUSIK, DANS, BEVÆGELSE

REGION: Færøerne
KOMMUNE: Thorshavn
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Daginstutitionen inni á Gøtu

Snudefortælling: Daginstutitionen inni á Gøtu (2022)

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Vi har fra start aftalt hvordan de voksne forholder sig, hvem er aktivt med i dansen og hvem tager sig af børnene som er ”forsigtige” og hvem og hvordan gør vi med de børn som ikke vil deltage. Vi har besluttet at alle i princippet er med, dog skal ingen presses til at deltage, men vi ønsker at alle er med i lokalet hvor ”værkstedet” foregår.

Vi har lært, at det er vigtigt at personale er aktivt deltagende, samtidigt med at personalet fordeler sig sådan, at nogen sidder hos de børn, so ikke er aktive.

Dette har været en god strategi, da hele personalegruppen har haft en ”aktiv” rolle og været i rummet, og set børnene vænne sig til aktiviteterne i ”værkstederne”.

Deltagerne er enige om, at ”kunstnerværkstedet” var det vigtigste ”værksted” i forløbet. Der fik de voksne afprøvet sig selv. Kunstneren fik afprøvet sine idéer og danse. Personalet fik afprøvet sig selv i dans og bevægelse. Personalet fik også oplevet hvad sker med os, når nogen af so ikke er aktiv og deltager. Det blev tydeligt, at de voksne skal afstemme sig med hinanden, så alle ved hvad hinanden gør. Det var også vigtigt, at de fik afprøvet materialerne og fundet ud af hvad virker, hvad de havde på institutionen og hvad de skule ud at skaffe.

Dette havde afgørende betydning for at de, når de var sammen med børnene, fik koncentreret sig om at støtte op omkring at børnene fik en god oplevelse.

Aktionslærings princippet har været afgørende for samskabelsen. Vi har reflekteret over aktiviteterne og snakket om udviklingen hos børn og personale. Der er flere historier om børn som har bevæget sig fra, at kun ville sidde hos en voksen og iagttage, til at de har fået mod, til at deltage i dansen/legen. Der er også historier om personalet der var mere deltagende til ”kunstnerens værksted, end sammen med børnene. Og en historie om et barn som havde siddet hos personalet til de 2 første dage, men den 3. dag ville barnet ikke deltage i starten, men da personalet fulgte sin egen lyst og valgte at deltage, fik barnet mod og lyst og kom med i legen/dansen.

Er er også børn som før ikke har leget eller snakket sammen, som nu har haft kontakt og vist interesse for hinanden.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

De fleste børn var interesserede og havde lyst til at deltage. De iagttog og kopierede kunstneren. De kikkede på hinanden, grinte og havde det sjovt sammen.

Det skete også at et vuggestue barn tog/fik lov at lede dansen og både børn og voksen fulgte barnet i dets dans og bevægelse.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Ja, det ser vi både i vuggestuen og i børnehaven. Fantasien har fået større plads i legen.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Personalet er fået lyst til at lege mere med dans og fantasi. De har fået øje på det sjove og glæden de har fået sammen. De er blevet mere trygge og tør være Mere ”løse” og fri i deres arbejde

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Fantastisk. De pædagogiske processer er blevet mere tydelige.

Det er blevet mere tydeligt at – at vi bliver mere frie og glade i vores arbejde, da arbejdssætningen er tydelig og at der er afsat tid til at reflektere, afprøve og forberede ugentligt og sammen i personalegruppen.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Det har været super interessant. Fantastisk at arbejde kun med proces, uden at have fokus på produkt. Det at ikke skule ”præstere” er fantastisk, særdeles nu om dage i det moderne samfund.

Jeg var meget nervøs at arbejde med så små børn, særdeles vuggestuebørn. Jeg har lært at vuggestuebørn græder ikke så meget som jeg troede og at pædagoger tør at synge højt.

At struktur er vigtig. At alle kender sin opgave og at vi hjælpes ad at gennemføre planen, selv om der er personale mangel eller stormvejr.

At det har været godt at mødes 2 gange om ugen.

Jeg har lært, at det man er bange for, kan man komme til at elske – jeg har lært at elske at arbejde med vuggestuebørn og har planer om at opstarte noget privat på det område.

Hvor godt det er da alle holder sin del af aftalen.

Dette har været et fantastisk forløb – en gave til mig.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Børnehaven er nysgerrige på hvad der skal til for at få de børn med, som har holdt sig i udkanten. Et af personalet har ”holdt skansen” for de børn, som ikke at turde kaste sig ud i fantasileg, dans og bevægelse. I børnehaven vil de fortsætte med at undersøge hvad de kan gøre /ændre på, for at disse børn også kan finde glæden ved fantasileg, dans og bevægelse.

De vil også prøve at se hvad der vil ske, om de sætter sig til at tegne, efter at de har leget med fantasi, dans og bevægelse.

Børnehaven vil prøve at arbejde i mindre børnegrupper, for at se om det har en indvirkning på de ”forsigtige” børn

Vuggestuen vil holde fast i at synge og danse mere i deres dagligdag. De vil bruge mere musik, dans og bevægelse.

Det er blevet tydeligt for personalet i vuggestuen, at forberedelse har stor indvirkning på hvordan aktiviteten lykkes. Det at hele personalet kender den pædagogiske arbejdssætning, sin rolle og ved hvad skal ske og hvad de skal gøre, frisetter personalet og gør at de kan være mere ”loose” og spontane i deres hverdags arbejde.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil holde fast i aktionslæringsmodellen, da vi har set hvor godt et pædagogisk værktøj dent er. Det har også synliggjort betydningen af en tydelig fælles pædagogisk arbejdssætning, forberedelse, planlagt aktivitet, refleksion og justering inden næste forløb.

Vi vil arbejde mere omkring børnegrupperne.

Vi vil prøve at male/ tegne efter aktiviteterne

Vi vil danse mere ude.

Måske bruge billeder og video, for at se / tydeliggøre hvordan vi/børnene oplever sig selv i aktiviteterne.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

At tage tid til fællesmøder med aktionslæringsmodellen som udgangspunkt.

Vi vil også se på børnegrupperne – måske indføre fælles aktiviteter for de ældste i vuggestuen og de yngste i børnehaven.

• Andre kommentarer:

De har været godt at have værksted to gange om ugen (mandag og onsdag). Onsdag var bedre, da børnene var mere trætte om mandagen