LEG, DANNELSE, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, MUSIK, SAMSKABELSE, BEVÆGELSE, FÆLLESSKAB

REGION: Færøerne
KOMMUNE: Thorshavn
FORLØBSÅR: 2023
DAGTILBUD: Daginstitutionen Birkilund

Snudefortælling: Daginstitutionen Birkilund (2023)

Vores undren: Hvorfor leger de voksne/personalet ikke mere? Hvad er de voksne/personalets rolle i børns leg? Hvordan kan de voksne/personalet deltage i legen, medvirke til at legen bliver mere fantasifuld og konstrueret? Hvad skal til for at de voksne/personalet tør blive mere aktiv og deltagende i børns leg?

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har vært meget inspirerende og trygt, at arbejde sammen med vores kunstner. Han har sat nogle rammer der har skabt tryghed for både børn og personale.

Personalet har skabt nogle praktiske rammer, som har sat kunstneren fri i sin rammesætning.

Det har været spændingsfyldt på en god måde, hvor begge parter har udviklet sig mod hinanden og hvor de har støttet op omkring hinanden.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

I starten var det meget styret fra kunstnerens side. Kunstneren havde sat nogle tydelige rammer og ”var på, så meget at han følte sig i en underholdnings position hvor fokus var at underholde børnene. I den periode var børnene kun delvis inddraget.

Det var også lidt svært for kunstneren at slippe kontrol, da personalet skule overtage de 75% og kunstneren de 25%. De var dog gode til at tage ”diskussionen” og har haft en god udvikling.

Det er tydeligt at børne perspektivet var mere inddraget da personale havde de 75% andel. Personale har været gode til at inddrage hinandens og børnenes initiativer og fortællinger i aktiviteterne.

Personalet gav udtryk for, at det var lettere og sjovere, da leg/sang og bevægelser kom spontant og fra ”hjertet”.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Det er de i tvivl om, men børn som ikke har været så tydelige i rummet, er med LegeKunstens rammer, blevet mere tydelige og har fået en tydeligere stemme i børnegruppen.

Børnegruppene er blevet mere rolige.

Vi snakkede også om at personalet var blevet mere rolige og har måske også fået et andet fokus, så at det som før var larm måske ikke længere er larm for personalet.

Kunstnerens viden og indsigt har åbnet op og givet personalet en anden indsigt i f.eks. instrumenternes muligheder.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

De er blevet mere bevidste om egen rolle.

Da det er ”angst” provokerende at prøve noget nydt, havde de besluttet at alle i personalegruppen skulle stå for en LegeKunst aktivitet. Det var eg god beslutning.

De har opdaget en anden arbejdsform. De har fået øje på en arbejdsstruktur (aktionslærings modellen).

De er begyndt at undre sig og sætte spørgsmålstegn ved deres ”gamle” hverdagsstruktur.

Det er blevet endnu mere tydeligt at faste rutiner skaber tryghed og at forudsigelighed skaber tryghed og at tryghed åbner op for udvikling.

Personalet er blevet mere trygge. Før var man bange for at prøve noget nyt, da man havde en forventning om at det ville skabe kaos.

De har fået lyst til at arbejde mere med børne fællesskabe.

De har fået lyst til at involvere sig mere i hinanden og børnenes perspektiv.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været virkelig godt og lærerigt.

Udsagn fra personale:

– ””projektet” har givet mig idéer og gjort at jeg har fået erfaringer med at der er flere ”små ting” i dagligdagen, der kan blive sjovere ved at bruge fantasi og rytme”.

– ”nu tør jeg bedre at være legende og spontan”

-”jeg har fået flere idéer til, at være mere legende i mødet med børnenes leg og de nødvendige hverdagsrutiner.”

Særdeles refleksionsdelen. Det har været fantastisk, at høre de andres tanker om børnene og de aktiviteter som har været.

Hele ramme sættingen omkring dagligdagen er blevet så tydelig.

Aktiviteterne bliver meget bedre, da alle er forberedt og ved hvad de skal.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Kunstneren er glad for at høre at personale har fået noget ud af hans måde at arbejde på.

Det har været inspirerende og sjovt for kunstneren at være med i lege, som han ikke har leget siden han var barn.

Han har fået indsigt i betydningen af de praktiske foranstaltninger der er i en hverdag på en daginstitution.

Han har opdaget flere elementer i LegeKunst forløbet som han vil inddrage i sin undervisning på musikskolen.

Han har også måttet indrømme, at man ikke nødvendigvis skal gå på musikskole for at få musikalsk indsigt.

Han har fået mod til at lege mere.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

– At undersøge og afprøve; ”hvorfor de gør som de gør” i daglige rutiner.

– Hvordan både personalet og børnene kan få det sjovere sammen.

– Om de kan få mere rytmik og sang ind i hverdagen.

• Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi vil holde fast i aktionslæringsmodellen og arbejde videre med musik og rytmer til dagligt.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Musik og dannelse. Vi oplever os selv og andre anderledes gennem musik og rytme.