LEG, TEATER, SAMSKABELSE, MUSIK, BILLEDKUNST

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
By: Holbæk
År: 2020/21
Kunstner: Anita Nielsen, Mie Rank Brunberg, Bente Kjær Pedersen, Robert Parr
DAGTILBUD:
Børnehaven Villa Kulla

Magiske rum og stop-sang vinder frem i Villa Kulla

Børnehuset Villa Kulla er et integreret dagtilbud i Holbæk Kommune. Der er 8 mild-specialiserede pladser til børn i udsatte positioner, der skal inkluderes i det almene tilbud. Børnehuset har i alt 60 børn, 11 pædagoger, 3 medhjælpere og 1 studerende. Til LegeKunst har der særligt været tilknyttet 3 børnegrupper (45 børn) 9 voksne + 1 studerende, hvilket vil sige alle 3 børnehavegrupper, Sole, Stjerner og måner, med deres faste voksne.

Sol og Stjerner har deltaget i musik og drama og Månerne har deltaget i billedkunst.

Hele Villa Kulla inkl. vuggestuen har været på Teatret Fair Play og se ”Stort og Småt” af Art Hotel, og hele Villa Kulla har været i teatret og se begge børnegruppers egne forestillinger om Stort og Småt.

Alle voksne har deltaget i en samlet LegeKunst-personaledag, hvor vi fik langt større indblik i LegeKunst og i forskernes tanker og deltagelse, samt praktisk workshop i drama, billedkunst og musik.

I skrivende stund er det fysiske magiske blivende rum stadig under udvikling og vi har stadig den sidste del til gode, hvor pædagogerne er på 75/25, men da kunstnerne har være ude af huset siden november 2020, kommer snude 1 her – snude 2 følger i løbet af sommeren 2021.

Helt overordnet har institutionen summet af liv og kreativitet på tværs af alle grupper. Både børn og voksne har ladet sig inspirere af LegeKunst og hinanden og der er blevet sunget, leget og malet også efter at kunstnerne var ude af huset. LegeKunst har vist sig at være fantastisk til at rumme og finde på idéer til de børn, der har det svært og er i udsatte positioner.

I Villa Kulla hører jeg ofte LegeKunst italesat, både i hverdagen og på vores møder. Vi har for nyligt, ud fra Ny styrket læreplan, planlagt temaer hen over året for alle grupper. Også her sikrede vi os at Legekunst blev del af de kommende aktiviteter der planlægges.

Ordet og betydningen LegeKunst har nu en plads i vores kultur og vores kollegiale historiefortælling i hverdagen. Jeg hører at de grupper der har deltaget, har fået forskellige perspektiver med sig som bringes op, stort set hver gang vi drøfter en aktivitet eller et forløb. Og hold nu op nogle faglige snakke det giver på møderne og i vores hverdagsevaluering. Der er virkelig nogle der rykker og forstår at koble tingene sammen. Også i forhold til vores dialog om at sikre børneperspektivet, her spiller LegeKunst en kæmpe rolle.

Medarbejdernes forskellige måder at anskue det på, oplever jeg giver dynamik og gør det spændende. Vi er hele tiden nysgerrige på hvordan vores temaer og aktiviteter får den bedste kvalitet og hvordan vi udvikler den nye viden der kommer til. Det bliver en opgave at klæde kommende medarbejdere på i forhold til den viden og de oplevelser vi har fået med os i forhold til LegeKunst. Men sådan er spillets regler jo 😊.

Vores undringspunkt var: … hvordan børn øver sig i at udvise tolerance, få øje for hinanden og acceptere når man bliver mødt med et ”STOP” og at dette stopønske fra en legekammerat, er lige så rigtigt og OK, som det man selv gerne vil og tror på.

Vi oplever at børnene stadig har brug for at blive guidet til at acceptere hinandens stop, men at det er blevet nemmere for de børn som er sprogligt udfordret, at bruge og have forståelsen for ordet stop.

Mange børn bruger stadig stopsangen som redskab.

Vi oplever også at børnene er begyndt at lege med andre børn end de plejer, men det er svært at vurdere om det er på grund af nye grupper eller LegeKunst.

Hvordan det æstetiske, kunst og kultur bruges på andre måder:

Nogle af børnene laver deres egne fortællinger, hvorefter de laver en 3 dimensional bog. Det enkelte barn læser deres historie op, og alle børn er med til at dramatisere historien.

En gruppe voksne er blevet inspireret til at bruge andre materialer i kreative aktiviteter. Andre voksne bruger de dramaredskaber vi er blevet introduceret til, og vi er blevet mere opmærksomme på at bruge drama i sanglege og når det ellers passer ind.

Børnenes perspektiver, det legende, det sansende og oplevende har været meget i fokus. Flere af vores snapfortællinger har netop handlet om børnenes optagethed af processerne både i nuet og i efterfølgende snakke og af at det har været fælles. Vi har også en del snapfortællinger, som har handlet om hvordan de børn der har særlige udfordringer ved at deltage i fællesskabet, alligevel har fået betydningsfulde roller og opgaver i processen og derved har oplevet glæde, succes og engagement ved at deltage i fællesskabet. Så ja… LegeKunst er også et godt redskab og en god indgangsvinkel til at inkludere vores børn i udsatte positioner.

En lille succeshistorie er bl.a. at efter et dramaforløb giver børnene deres ord på oplevelsen. Næsten alle børn fortæller hvad de synes har været særligt sjovt, eller at det hele har været sjovt. Et barn siger ”Jeg synes ikke der er noget der har været sjovt. Jeg er også sådan et barn der hader alt” Vi, pædagoger og kunstnere taler sammen om det, og finder på en idé der kan få barnet med. Barnet ender med at deltage meget aktivt i resten af processen og ender med at sige om sig selv ”Jeg er verdens bedste trommeslager” Efter LegeKunst, starter han og en gruppe børn (med voksenhjælp) deres eget band i børnehaven.

Hvordan det hænger sammen med læreplanen:

Mange af vores snapfortællinger har hængt sammen med læreplanerne, så vi har fået meget med der. Herudover kan tilføjes:

• Sprog: De børn der er verbalt udfordret har profiteret meget af billedkunst, hvor de kunne udtrykke sig via billederne. I teateater delen har vi udviklet vores kropssprog, fantasi og det talte sprog.

• Krop: Når man er en frø, bevæger man sig som en frø men man får også følelsen af at være en frø.

• Udeliv og science: Vi har været i naturen og brugt dens ressourcer for at skabe noget sammen og vi har eksperimenteret med naturens ressourcer og farver.

• Personlig alsidig udvikling: At børnene har tilegnet sig et større selvværd f.eks. en dreng som altid har haft svært ved at udtrykke sig i store forsamlinger, men under projektet har han udviklet sig til at kunne udtrykket sig igennem drama.

• Sociale kompetence: Børnene har lært at de hver især har haft noget at bidrage med til fællesskabet og intet kunne undværes.

Vi har netop udarbejdet metaevalueringen for år 2019/2020. Denne viste at både vuggestuen og børnehaven skulle have en større opmærksomhed på læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab.

Med Projekt LegeKunst har hele huset nu fået et boost på denne konto, da vi netop med LegeKunst lægger vægt på at det pædagogiske læringsmiljø gennem leg, fantasi, kreativitet og nysgerrighed skal understøtte at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, kulturelle baggrunde, normer og værdier.

Vi har fået en masse inspiration til fremadrettet at kunne fordybe os nysgerrigt i kreative processer ud fra børnenes egne spor, fortællinger og medinddragelse inden for musik, teater og billedkunst.

En gruppe børn byggede i sidste måned deres helt eget Corona-monster, klistret til med egne udsagn om den ”dumme corona”

Lige nu bygger vi videre på små forløb hvor børnene digter deres egne historier som efterfølgende skal leges, males, sanses og synges. Processer der foregår i børnehuset og ude i naturen. Ja vi er faktisk ikke helt klar over hvor det bringer os hen…. det vil tiden vise.

Vi har gjort meget ud af at hænge billeder op fra de forskellige processer da børnene elsker både at mindes og tale om de forskellige forløb.

Og så glæder vi os selvfølgelig til at kunne indvie vores rum på legepladsen, som Bente og Anita har været tovholder for at shine op.

Afsluttende kan det siges, at vi stadig arbejder videre med vores snip-fortælling men at både børn og voksne, har fået et rigtig godt fælles minde. Børnene har fået øje på hinanden som gruppe og har dannet nye relationer.

Vi siger snart farvel til en stor gruppe børn som skal i skole og byder mange små nye velkommen. Så nye opgaver venter forud i forhold til vores undringspunkt :- )

Tak for et fantastisk forløb midt i en tid hvor vi havde allermest brug for det.

Ann-Charlotte