MALERI, BILLEDKUNST, SAMSKABELSE, MUSIK, UDELIV

REGION: Nord
KOMMUNE: Hjørring
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehuset Møllehaven

Snudefortælling: Børnehuset Møllehaven (2022)

Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har været en spændende proces både for personale, børn og kunstner.

Vi fik indblik i hinandens hverdagspraksis, herunder ”Musik Signe” arbejdede med som musiker. For hende som kunstner fik hun også en forståelse for, hvordan vores pædagogiske hverdag var i Møllehaven.

Musikken blev det fælles tredje og selvom musikken også før LegeKunst projektet har fyldt i Møllehaven, blev personalet også inspireret og nysgerrig på, at udvide værktøjskassen i forhold til musik.

Børnene har set frem til LegeKunst og spurgt fra morgenstunden af: “Kommer musik Signe i dag ?

En lille snap fortælling fra Humlebierne (ældste gruppe)

En dreng, der ofte sidder passiv mens vi har LegeKunst, deltog i dag og var med i fælleskabet . Vi så en dreng der allerede ved hemmeligheds-aktiviteten gættede med.

Han ville også gerne være med i tryllesangen.

Inden Signe kom, blev han forberedt ved at se billeder (af hvad?)– det prøver af igen i næste uge.

Vi vil se, om det har positiv virkning eller om det er fordi han generelt er i bedre trivsel.

Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Selv om der forud for aktiviteterne var sat en ramme, blev børneperspektivet alligevel inddraget ved at børnene bestemte hvilke dyr, der skulle synges om. Børnene skulle med egne ord forklare, hvilket dyr de havde valgt ved at beskrive dyret med deres egne ord. Børnene oplevede at de fik medbestemmelse og de var med til at vælge dyr – hvad vi skulle spille på m.m.

Børnene lavede også deres egen rekvisitter ( tryllestave ) som de malede og pyntede flot.

Det gav dem indflydelse på hvordan tryllestaven skulle se ud og de tog ejerskab over det.

Når vi lavede tryllesangen og opvaskebørstesangen var det børnene der viste os voksne, hvad vi skulle tromme på fx bord, væg, gulvet m.m.

Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

LegeKunst har ikke som sådan dannet nye legerelationer.

Men tryllestavene / og trommerne vi fandt frem og brugte på legepladsen betød, at vi gjorde noget andet end vi plejer, og det skabte et fællesskab.

Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Som vi skrev i starten, har vi brugt musikken før, men det har været på en anden måde end i LegeKunst. Vi har fået nye sange, hvor vi har fået børnene inddraget i processen med, at lave instrumenter selv, og vi oplevede deres glæde ved anvende dem . Vi er også blevet bedre til at tage instrumenter og sang med ud på legepladsen.

Vi har ikke, som vi oprindeligt ville (i vores oprindelige snip fortælling) brugt musikken som overgangsmarkør, når vi skulle ind fra legepladsen. Her reflekterede vi eksempelvis over, om vi kunne spille på hegnet på vej ind, men det gav ikke rigtig mening, da vi først var i gang med forløbet.

Som vi skriver i snip, skulle det lette overgang fra uderum til inderum , men da forløbet blev startet op de første gange indenfor, valgte vi at fortsætte i den kendte ramme som børnene følte tryghed i. Derfor gav det mere mening at bruge LegeKunst som aktivitet på legepladsen

Til midtvejsevaluering stillede vi os selv følgende spørgsmål:

Hvad har personalet lært i forløbet med Signe?

● Personalet har fået mange nye input som man ikke har haft før, og er blevet opmærksomme på at skabe nye lyde, lære nye sange og bevægelser .

● Vi behøver ikke fine instrumenter.

● Vi fik et mere spændende udeliv på legeplads

Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Vi har arbejdet med aktionlæringen før og det har givet god mening.

Der har været en forpligtende rammesætning. Aktionslæringsmetoden har givet os mulighed for, at være nysgerrige på processen- fælles refleksion efter hvert forløb – mulighed for at justere – blive klogere på egen praksis og få nye erfaringer gennem løbende evalueringer, som kommer børnene til gavn.

Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Udsagn fra kunstner, Signe H:

Det var hurtigt Signe H kunne trække sig, da personalet var meget engageret.

Læringen gik begge veje både det pædagogiske personale og Signe H.

Signe H. lærte også omkring børnenes hverdag i vores hus. Vi havde fokus på de enkelte børn i processen.

Vi voksne har været rigtig gode rollemodeller og det gjorde også, at det var succes.

Vi har spejlet os i hinanden.

Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Vi vil fortsat være nysgerrig på hvad kan musikken

● Bruge naturen og tage sangene ”med ud på tur”.

● Eks: bruge det der er i naturen fx sten, muslingeskaller.

Hvordan vil I bruge kunst, kultur og æstetiske processer I det videre forløb?

Vi har fået den indsigt, at vi igennem inspiration fra kunstner kan give børnene flere sanselige muligheder igennem de æstetiske processer, vi sætter i gang . Vi vil bruge de input fra Signe H og videreudvikle i vores praksis.

Eksempel kan vi sammen med børnene lave flere musikinstrumenter i naturen /legepladsen.

Kan vi bruge musikken og sangene for eksempel i overgang eller garderoben, hvor vi har børn der har det svært med, at komme fra den ene overgang til den anden.

klik på billedet for at se i større udgave