LEG, DANNELSE, KUNST, KULTUR, ÆSTETISKE PROCESSER, SAMSKABELSE, SAMARBEJDE, FÆLLESSKAB, BEVÆGELSE

REGION: Syddanmark
KOMMUNE: Esbjerg
FORLØBSÅR: 2023
DAGTILBUD: Børnehuset Kvaglund

Snudefortælling: Børnehuset Kvaglund (2023)

• Hvordan har I oplevet samskabelsen mellem kunstner/kulturformidler/kulturskolelærer, pædagoger og børn og evt. forsker?

Det har været en god og spændende proces som har åbnet vores øjne for en anden tilgang. Pædagogerne oplever, at de er blevet mere modige, bedre til at at prøve nyt, og de ”kaster sig ud i det” med en ny tilgang.

Kunstneren har oplevet personalet som meget åbent og gode til at modtage og selv bidrage med ideer. Der har været forskel på de to grupper, den ene var lidt mere vild end den anden.

• Hvordan er børnenes perspektiver kommet til udtryk/blevet inddraget?

Børnene har været meget aktive og engagerede i forløbet. Der har været få regler og anderledes rammer, og vi har set andre sider af børnene end ellers, særligt sårbare børn har vi set en anden side af – de er blomstret, har været aktive og fordybet sig på en andeledes positiv måde end vi før har oplevet.

• Leger børnene andre lege og med andre, end de plejer?

Vi oplever at børnene er blevet mere eksperimenterende i deres lege end tidligere.

• Hvordan handler det pædagogiske personale anderledes, end de gjorde før LegeKunst?

Personalet oplever at de er blevet bedre til at følge børnenes spor, blevet mere fleksible, fået en anden tilgang, der er mere åben for at afprøve nye veje under en aktivitet. Personalet har oplevet at når aktiviteten foregår på gulvet er der ikke så mange konflikter som der ellers ville være, f.eks. om farverne.

• Hvordan har det været at arbejde med aktionslæring?

Det har været en god og lærerig proces.

• Til kunstneren/kulturformidleren/kulturskolelæreren, hvis denne er til stede: Hvad har du fået ud af at deltage i LegeKunst?

Vi har lært mere om mindre børn, hvor det er ren sansning, der er vigtig. Det har været godt med de aktiviteter der har foregået på gulvet, hvor børnene har kunnet bruge deres krop, f.eks. ligge ned og tegne, og kan gå til og fra aktiviteten, de har fået lov til at være på deres måde at være på. Ved bordaktiviteter kan børnene have lidt sværere ved at åbne op og kan virke begrænsede. Børnene blev længere i de aktiviteter der forgik på gulvet end ved bordaktiviteterne. Det er vigtigt at de voksne deltager i aktiviteterne.

• Hvad er det pædagogiske personale fortsat/nu nysgerrige på?

Mere fokus på gulv aktiviteter og gerne mere arbejde med vådt ler og andet hvor vi kan blive “beskidte”/arbejde mere med sanse aktiviteter.

• Hvilke opmærksomhedspunkter skal vi tage med videre?

Mere fokus på at få aktiviteterne ned på gulvet. Personalet vil holde fast i at arbejde med LegeKunst 2 gange om ugen.

Evt. tage det med på legepladsen.

klik på billedet for at se i større udgave