LEG, DANNELSE, ÆSTETISKE PROCESSER, KUNST, KULTUR, BILLEDKUNST

REGION: Midtjylland
KOMMUNE: Viborg
FORLØBSÅR: 2022
DAGTILBUD: Børnehusene i Stoholm

Snudefortælling: Børnehusene i Stoholm (2022)

Hvordan er det gået i forhold til den overordnede undren?

”Hvordan skaber vi udviklende læringsmiljøer for børns æstetiske læringsprocesser og hvad skal der til for at understøtte disse processer i uderummet?”.

Ud fra vores undren, sprang vi ud i et aktionslæringsforløb sammen med en gruppe børn og en kunstner.

Vi er to børnehuse, på to matrikler og har valgt at en lille børnegruppe fra begge huse og en pædagog fra hvert hus skal deltage i forløbet, sammen.

Igennem aktiviteterne har det pædagogiske personale fået mod til at springe ud i aktiviteterne og ’være’ i processerne, uden et endegyldigt mål. De har fået større mod til at give slip på at være styrende (gå foran) i aktiviteten og i stedet følge børns nysgerrighed og undring (ved siden af og bag ved).

Det pædagogiske personale har fået positiv erfaring med, hvad der kan ske, når man slækker på kontrol og i stedet eksperimenterer MED børnene (går ved siden af). Personalet er opmærksomme på, ikke at komme til at bremse børns idéer. Så i stedet for måske at komme til at sige nej til børns forslag og lede børn i den retning, af et allerede færdigtænkt slutprodukt, som de voksne havde planlagt, så stopper personalet op og tænker, ”hvad ville Jane (kunstneren) gøre?”. Deres praksis er flyttet til at de som udgangspunkt altid siger, ”ja, det er en god idé!”, og så eksperimenterer de sammen.

Igennem et teoretisk afsæt i ’æstetisk virksomhed’, har vi observeret og analyseret børn i praksis. Vi har fået ny viden om og nye øjne på børns æstetiske og kunstneriske processer.

Ved at have en kunstner med i processen og at deltage i det kunstneriske værksted, har vi tilegnet nye kompetencer/teknikker til at understøtte børns udvikling gennem billedkunst. Vi har også fået ny tilgang til børns billedkunst-processer. Vi har bl.a. afskaffet kopi-tegninger og i stedet giver vi ’gaver’ til børns tegninger (voksne som tegnet 1-3 grundformer på papiret), hvis de har brug for stilladsering i tegneprocesser.

Vi har fået viden og erfaring med, hvad hæmmer og fremmer børns lyst, motivation, selvværd m.m. igennem børns billedkunst.

Vi oplever også nye legerelationer spire og har fået øje på, at det er en mulighed for tidlig relations-dannelse på tværs af grupperne, på tværs af husene, som kan have positiv indflydelse på vores arbejde omkring ’den gode overgang til børnehaveklassen’. Den nuværende LegeKunst gruppe, er børn som starter i ældste-grupperne efter sommerferien og til foråret samles de på tværs af vores huse og laver aktiviteter sammen med henblik på, at skabe gode relationer som kan understøtte børnefællesskaber, inden skolestart, samt den gode overgang til skolen.

Børn tager oplevelserne med hjem og fortsætter LegeKunst derhjemme (eks. hamre blomster).

Vi oplever en begejstring og top motiveret personalegruppe. Igennem den systematiske refleksion får personalet øje på, deres egen praksis og børns udvikling. Dette giver et ekstra boost på personalets selvværds og selvtillids konto. Vi oplever også personalet smitter hinanden med energi og inspirerer hinanden.

Personalet argumenterer ud fra faglig viden og systematisk refleksion.

Vi oplever at børnene tager teknikker, begreber og fortællinger fra LegeKunst med ud i deres lege, efterfølgende. Bl.a. ’blander de farver’ i mudderkøkkenet og maler med blade og blomster på fliserne.

Den lokale læreplan

”Vi arbejder derfor løbende med, hvordan praksis kan rammesættes, organiseres og tilrettelægges, så børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. Hos os er børnenes læring og udvikling en vekslen mellem børneinitierende leg, voksen-planlagte aktiviteter og rutinesituationer, samt i alle de andre situationer af kortere eller længere varighed, som spontant opstår i løbet af dagen. For at få øje på, hvilken læring der finder sted, er det vigtigt, at vi kontinuerligt har fokus på og løbende evaluerer på, den intenderede-, den realiserede-, den uformelle- og den formelle læring og med udgangspunkt i Viborg kommunes: ”Et fælles grundlag for børns læring””.

Igennem LegeKunst aktiviteterne, arbejder vi ind i vores lokale pædagogiske målsætning og læreplan, på flere områder, s.s. barnets alsidig personlig udvikling, sociale udvikling, sproglige udvikling (før sproglige), kropslige og sanselige udvikling, natur og æstetiske udvikling.

Igennem den systematiske refleksion, har det været muligt at få øje på, hvilken læring der har fundet sted, samt givet muligheden for at få øje på hvilke justeringer der har skulle til, i læringsmiljøet således alle børn har haft deltagelsesmuligheder.

Hvad skal der nu ske? Hvad er vi fortsat nysgerrige på?

Vi vil fortsætte med at arbejde på tværs af personale og børnegrupper. Vi har oprettet en ’kunstner faggruppe’ på tværs af personalegruppen.

Vi vil bruge mere aktionslæring ind i vores arbejde. Springe ud i undersøgelser og eksperimenter, med børnene. Vi vil også have større blik for at tage afsæt i børns nysgerrighed og undring.

Vi har erfaret en positiv virkning og høj kvalitet i det pædagogiske arbejde ved at have tydelig rammesætning og rollefordeling i LegeKunst projektet. Derfor vil vi være mere nysgerrige på, hvordan roller og organisering i vores hverdag, kan skabe plads til endnu mere fordybelse for børn og ikke mindst voksne.

Børnegrupper på tværs af husene for de 4-årige, skaber en ny undring, til næste forår, vil disse børn mødes på tværs i sammenhæng med de aktiviteter vi laver for ældste-gruppen.

klik på billedet for at se i større udgave