MUSIK, FÆLLESSKAB, SAMSKABELSE, DANNELSE, LEG

Region: Nord
Kommune: Hjørring
By: Hjørring
År: 2021
Kunstner: Signe Højmark
DAGTILBUD:
Børne og Ungehuset Lundergård

Da Børne Ungehuset Lundergård startede, var det med denne SNIP-undring:

Hvordan kan vi skabe overgange fra vuggestue til børnehave, og hvordan styrker vi brobygningen mellem vuggestue og børnehave?

Deltagere i LegeKunst har været de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn + faste voksne der deltog, samt musikeren Signe Højmark som blev tilknyttet til vores Legekunst forløb.

—————————————————————————————————————-

Det pædagogiske miljø har bl.a. ændret sig i en større fokusering på, hvordan vi kan gøre overgange i børnenes hverdag gode og trygge.

Overgange kan der være mange af for børnene i løbet af en dag i institutionen. Det kan fx være når børnehavebørn kommer ind fra legepladsen for at spise frokost, når vuggestuebørnene skal puttes, og i mange andre situationer. Det kan være svært for mange børn med overgange, og her oplever vi vuggestuebørn der græder ved dagligdagens overgange. Signe Højmark besøger både vuggestuen og børnehaven efter LegeKunst forløbet for at hjælpe med overgange i form af ramme sange eller musik, og på den måde får mange af børnene og de voksne en lille bid af LegeKunst. Vi er blevet inspireret til at bruge ramme sang eller musik oftere i hverdagen. Der er kommet mere sang og musik ind i dagligdagens læringsmiljøer, og en pædagog fortæller flg.: “Børnene går simpelthen og synger, nynner dagen lang. Vi har storsamling i vuggestuen 3 gange ugentlig, hvor vi gentager “dem vi kender” og øver nye sange”

 Børnene er optagede af at gentage sangene og spille på instrumenter (fx. stor-tromme, fluesmækker, rasleæg), især Hapi Drum giver børnene en ro med sin magiske klang og er et unikt samlingspunkt. I starten var det svært for nogle børn, men efterhånden er alle trygge og tydeligt forventningsfulde, når børnene kommer til LegeKunst om fredagen, da det er blevet genkendeligt for dem med sangene, musikken og de faste voksne der deltager i forløbet.

Brobygning mellem vuggestue og børnehaven er blevet styrket ved at det kommende børnehavebarn har fælles oplevelser med de yngste børnehavebørn og de faste voksne, og de har musikken og sangen som et fælles ståsted.

Vi ser at brobygningen lykkes, når vuggestuebørnene om morgenen bliver i børnehaven og leger, når døren ellers lukkes imellem de to afdelinger.

 

Vi har brugt sange som børnene sang i hverdagen, sange og lege de kendte i forvejen, og også udfordret børnene lidt med nyt, som børnene hurtigt har taget til sig.

Vi oplever, at børnene selv byder ind med nogle sange under forløbet, og vi er meget opmærksomme på at vælge noget, hvor børnene har mulighed for at byde ind, fx. “Æblemand, kom indenfor” og sangen om bondegårdsdyr. Vi sørger for at børnene har noget visuelt til sangene, som kan understøtte ordene, fx. et får, et jordbær, en krokodille.

Vi har fulgt børnenes spor og styrket deres demokratiske dannelse, de har fået medindflydelse på valg af sangene: bl.a. fluesmækkersangen som slet ikke var til at komme udenom.

Aktionslæringsmetoden er ikke ny for os, og aktionslæring er meget brugbart i samarbejdet med hinanden, bl.a. at være nysgerrig, at undre sig og reflektere over egen praksis, og også i høj grad være undersøgende på processen undervejs og drage nye erfaringer i samarbejde med ens kolleger.

Under hele forløbet, lige fra Fælles Kick off og til nu, har samskabelsen med Signe Højmark været præget af en positivitet, glæde, at se mulighederne i processen og respekt for hinandens arbejde. Samarbejdet har båret præg af at turde, være nysgerrige på hinandens praksis, at være lydhøre overfor hinanden, og at være i processen. Signe Højmark har været rigtig god til at starte det hele op, komme med input og ideer, samt få personalet på banen og selv bidrage til samarbejdet.

Signe Højmark vil undervejs i samarbejdet indspille videoer af sangene, som både forældre og personale kan bruge, samt overgangs-musik som resten af institutionen kan bruge i hverdagen.

Hele personalegruppen har prøvet en mindre seance med Signe Højmark, så vi alle har erfaret, hvad LegeKunst også kan.

Nogle af de elementer vi bruger i praksis fra mødet med Signe Højmark er f.eks. sangene, brug af tromme og vindspil som en måde at få børnene ned i arousal. Og der er fokus på at skabe struktur og tid til gentagelserne i det vi laver, samt prioritering af planlægning, så aftaler kommer på plads, og vi alle ved hvem gør hvad.

Et andet eksempel fra praksis, som LegeKunst har bragt med sig, er brugen af vindklokkerne i overgangs situationer, ved håndvask, til spisning og lignende.

Vi forestiller os, at lyden af klokkerne repræsenterer genkendelighed og forudsigelighed for børnene.

Det pædagogiske personale taler ikke anderledes om leg, dannelse, kunst og kultur, da der i forvejen er fokus på disse ord i vores hverdag. Dannelse er fx. en af vores 5 værdier i Børne og Ungehuset Lundergård, og leg har vi i en længere periode haft særligt fokus på, bl.a. ved faglige fyrtårne. Begreberne kunsten og kulturen indgår som en naturlig del i vores institution, bl.a. ved at vi har deltaget i Sistema i en del år, mulighed for at lave yoga, teaterabonnement og lignende. Børne og Ungehuset Lundergård er en multietnisk institution og det giver os mange muligheder for at få kendskab til mange forskellige kulturer.

De faste voksne der deltager i LegeKunst forløbet er særligt optagede af deres refleksioner, som de gør sig undervejs i LegeKunst. og de gode historier bliver ofte bragt videre ud til resten af kollegerne.

 

En erfaring vi har gjort os, er at den voksnes formidling af materialet er essentiel – børnene er med og glade for det, hvis den voksne er med. Vi er rollemodeller for børnene, og de spejler sig både i de andre børn og i høj grad i os.

Det mærkes tydeligt på børnene, hvis de har øvet sangene på stuen, i ugen op til LegeKunst. Det giver også børnene en mulighed for at være mere med, når de kender det på forhånd – vigtigheden med en forforståelse.

Vi er igen blevet bekræftet i, at det er godt med gentagelser for børnene.

Vi har erfaret musikken kan bruges som et fantastisk redskab til overgangsaktivitet, f.eks. i samling, til søvn og som aktivitet sidst på dagen.

Erfaringer viser os vigtigheden i en tryg og god brobygning, og her kan det være en fordel at vi sammen har et fælles tredje, som i LegeKunst (musik og sang)

Vi har lært at en kunstner som redskab i brobygning mellem forskellige grupper kan noget helt unikt.

Vi har nedsat et brobygnings-udvalg som er i gang med at lave gode ”regler” for brobygningen her hos os.

Vi vil helt sikkert fortsætte vores LegeKunst fredage, og bruge dem som et pædagogisk redskab.

Vi har skabt en fællesskabsfølelse, vi vil hinanden, både børn og voksne.

Vi viser børnene at vi er gode rollemodeller når de ser den voksne i aktion

Vi kan se små tegn på og mærke effekten af brobygningen. Vi har oplevet vuggestuebørn som har klaret skiftet til børnehaven på en tryggere måde.

Hvad er vi fortsat nysgerrige på

Brugen af f.eks. musik som en måde at brobygge på.

Hvordan udvikler vi os som personale i det her?

Skal der være et flow af personale i deltagelsen af vores fredags-musik-brobygninger, som vi selvfølgelig vil fortsætte med.

klik på billedet for at se i større udgave